Nulägesbeskrivning

En kartläggning av nuläget i en skola/kommun kan se ut på många olika sätt – beroende på i vilket syfte den görs. Det kan vara kartläggningar av elevernas kunnande, elevernas attityder till matematik, lärares kompetens, lärares önskemål om kompetensutveckling, pågående utvecklingsarbeten i matematik eller beskrivning av nuvarande matematikundervisning.

Frågor som kan vara till hjälp vid planeringsdiskussion om nulägesbeskrivning

 • I vilket syfte görs kartläggningen?
 • Vad ska kartläggas?
 • Hur ska kartläggningen genomföras?
 • Vilka berörs?
 • Vem/vilka ansvarar för datainsamling, sammanställning och analys?
 • Beräknad tidsåtgång?

Vad finns redan dokumenterat?
Kanske finns det redan värdefull information som man kan referera till eller låta ingå i den aktuella nulägesbeskrivningen.

Frågor som kan vara till hjälp inför en nulägesbeskrivning

 • SIRIS ,Skolverkets Internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem, finns all statistik och all dokument om en kommun eller skola.
 • Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Alla rapporter finns tillgängliga via
  http://www.skolinspektionen.se/
 • Vilka övriga kartläggningar, utvärderingar, redovisningar, rapporter etc som gjorts på skolan eller i kommunen kan vara relevanta inför nulägesbeskrivningen?