Målgrupp

Ska en riktad kompetensutveckling vända sig till en bred eller en smal målgrupp och på vilka olika sätt påverkar det innehåll och uppläggning? NCM får ibland förfrågningar från skolledare om föreläsningar som riktar sig till all personal som arbetar med barn/elever mellan 1 och 19 år. Vår erfarenhet är att lärarna själva däremot önskar kompetensutveckling med tydlig inriktning mot specifika målgrupper.

Ett alternativ är att ha en gemensam inledning under en kompetensutvecklingsdag och att lärarna sedan delas upp i flera grupper utifrån vilka åldrar man arbetar med. Ett annat alternativ är att större delen av kompetensutvecklingsperioden är målgruppsanpassad och att det istället är avslutningen som är gemensam med t ex en utställning där alla målgrupper visar upp vad de arbetat med under kompetensutvecklingen.

I många kommuner är det vanligt med tvärgruppsträffar där olika former av Röda tråden-diskussioner förs mellan lärare som arbetar med elever i olika åldrar. Det kan då vara fördelaktigt att först diskutera frågorna i grupper där lärarna arbetar med elever i samma åldersgrupp innan tvärgrupperna tar vid. Det ger ökad tyngd och säkerhet i tvärgruppens diskussioner om lärarna inte enbart kan framföra sina egna synpunkter utan även har kännedom om vad den egna lärargruppen anser i samma frågor.

Frågor som kan vara till hjälp vid planeringsdiskussion om målgruppen

  • Vilken är målgruppen?
  • Består målgruppen av flera undergrupper t ex förskolelärare, förskoleklasslärare, förberedelseklasslärare, 1-6 lärare, 4-9 lärare, hemspråkslärare, specialpedagoger, speciallärare, gymnasielärare, komvuxlärare etc?
  • Hur skall i så fall de olika gruppernas behov och önskemål på bästa sätt bemötas? Ska vissa delar vara gemensamma? Ska andra delar vara riktade till specifika målgrupper? Hur skapa helhet?
  • Ska deltagandet vara frivilligt? Fördelar? Nackdelar?
  • Ska deltagandet vara obligatoriskt? Fördelar? Nackdelar?
  • På vilka olika sätt kan målgruppen medverka vid planeringen?

Konkret exempel
I en kommun arrangerade matematikutvecklare en “grundkurs” som var obligatorisk för alla och en “påbyggnadskurs” som var valfri.

Innehåll: ER