Mål

Tydliga mål är ett av kännetecknen för framgångsrika utvecklingsarbeten. Målen är viktiga för att

  • precisera vad arbetet ska leda fram till, så att det råder enighet om vad som ska uppnås.
  • det planerade arbetet ska bli synligt och greppbart för alla involverade.
  • det ska vara möjligt att utvärdera och få veta i hur hög grad arbetet varit lyckosamt – och orsakerna till detta. Redan när målen formuleras, behöver därför diskussion föras om hur de ska utvärderas. Vid många målformuleringar är det nödvändigt att göra någon form av kartläggning eller nulägesbeskrivning innan utvecklingsarbetet påbörjas – annars är det svårt att påvisa att någon förändring skett.

Tydligheten löser inte alla problem, men kan bidra till att eventuella missförstånd minimeras.

SMARTa mål
Många använder “minneshjälpen” SMARTa mål, dvs är målen med hjälp av kriterierna
Specificerade?
Mätbara?
Accepterade?
Realistiska?
Tidsbestämda?
Mätbara ska i detta sammanhang uppfattas som utvärderingsbara.

Läs mer …
Boken Formulera och utvärdera mål av Jan Anders Hedenquist och Jan Håkansson kan rekommenderas då den ger hjälp och stöd vid formulering av mål inom skolans värld. Boken är informativ och lättläst, ger handfasta råd och innehåller många belysande exempel. Boken är på 95 s.

Innehåll: ER