Konkreta exempel på kompetensutvecklingsmodeller

Matematikutvecklares ”Så här gör vi i …”
Alltfler kommuner inser behovet av att på ett långsiktigt och uthålligt sätt arbeta för att utveckla matematikundervisningen i de egna skolorna. Det finns många frågor att ställa och överväganden som behöver göras innan planerna kan sättas i verket, men var och en behöver varken uppfinna hjulet eller falla i samma grop. Vi kan lära av varandra genom att tillvarata goda råd och idéer. Många matematikutvecklare har lagt ut inspirerande beskrivningar av hur de arbetat för att utveckla matematikundervisningen i den egna kommunen, Kontaktuppgifter finns vid önskemål om ytterligare information.

Studiecirkel: Matematikverkstad
Det finns en studiecirkelhandledning på nätet som utgår från boken Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder. Studiecirkeln är fri att användas av alla intresserade och är framtagen för lärare som önskar stöd för att öka både elevers kunnande och intresse för matematik.

Studiecirkel: Matematik från början
PRIM-gruppen har med stöd av Myndigheten för skolutveckling tagit fram ett kompetensutvecklingsmaterial som riktar sig mot förskola och grundskolans tidiga år. Här finns bland annat en studiecirkel om cirka 10 tillfällen beskriven i detalj. Som stöd för diskussioner finns tillhörande filmer. Materialet bygger på två redan befintliga material: Skolverkets Analysschema i matematik för åren före skolår 6 och Nämnaren TEMA: Matematik från början

Nämnaren
Ett exempel på hur Nämnaren använts i kompetensutvecklingssammanhang finns i Skellefteå. Modellen innebär att det finns en Nämnarenkonsulent i varje “skolhus”. Deras uppdrag är bl a att initiera diskussioner på den egna skolan kring Nämnarenartiklar. Till sitt stöd har de en gemensam mentor på kommunal nivå och en ansvarig inom respektive skolområde. Läs vidare …

Små barns matematik
Ett pilotprojekt där syftet var att testa och utprova en kompetensutvecklingsmodell som skulle kunna användas med lärare i förskolan. Projektet lades upp för att vidga och fördjupa det kunnande i matematik och matematikdidaktik som lärare har för att kunna utveckla och utmana barns intresse för och lärande i matematik enligt Lpfö 98.På webbplatsen finns även exempel på konkret material från projektet.

Learning study och Lesson study
På webbplatsen finns ett stort antal olika resurser för att planera och genomföra en Learning study eller Lesson study. Man kan också ta del av ett stort antal genomförda studier, i olika årskurser och med olika innehåll. Se även Learning study – en guide

Innehåll: ER