Exempel på SWOT-analys

Ett exempel på en SWOT-analys på skolnivå, påbörjad av lärarna i matematik

SWOT-Analys
Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

STYRKOR

 • På skolan finns ett gemensamt intresse hos lärarna för att utveckla matematikundervisningen
 • Eleverna uppskattar när arbetssätt och arbetsformer varieras på matematik-lektionerna
 • Vi har stöd av skoledningen för att satsa på att utveckla undervisningen i matematik
SVAGHETER

 • Alltför många elever når inte målen i matematik
 • Alltför många elever tappar intresset för matematik
 • Många utvecklingsarbeten pågår redan på skolan
MÖJLIGHETER

 • Stöd i läro- och kursplan
 • I kommunens kvalitetsredovisning finns utvecklingsbehovet av matematikämnet inskrivet
 • Planer på en kommunal satsning på matematik
HOT

 • Vikande elevunderlag
 • Osäkert hur skolorganisationen ser ut nästa läsår
 • Oklarheter kring de ekonomiska förutsättningarna