nr 1, 2009

Nämnaren nr 1, 2009

Info i nr 1
Extramaterial kopplat till numret
Rättelse
I Anette Jahnkes artikel har upptäckts ett skrivfel i formlerna på s 56.
Ladda ner ny version här.
På grund av ett tekniskt missöde har den gula markeringen fallit bort i bilden på sidan 46 i artikeln “Matematik och det nya medialandskapet”. Här finner du en justerad version …

Omslagsbilden: Cikador

Länkar …
… i nr 1


Vad finns i Nämnaren nr 1?

TIMSS 2007 – En djupanalys av svenska elevers matematikkunskaper
Per-Olof Bentley
Detta är den första i en serie artiklar där de svenska resultaten från TIMSS 2007 diskuteras. Analysen av elevernas lösningar visar att många fel på uppgifterna i aritmetik uppstår då elever använder beräkningsstrategier i fel sammanhang.
Metoden påverkar elevens matematiska beredskap
Joakim Samuelsson
Här sammanfattas en studie om sambandet mellan vad och hur elever lär sig. Elever har i början av åk 7 undervisats på tre olika sätt: traditionellt, via problemlösning och med enskilt arbete. Effekterna på deras utveckling inom aritmetik och på deras attityder till matematik har studerats.
Viljan att utveckla sin undervisning
Anette Jahnke & Görel Sterner
Här beskrivs lärarlyftskurserna som NCM genomförde under 2008 inrättade vid Göteborgs universitet och upphandlade av Skolverket.
Att diagnostisera elevers kunskaper och missuppfattningar
Marie Mäkiranta
Författaren har i ett fördjupningsarbete under en kurs i Lärarlyftet arbetat med boken ”Förstå och använda tal – en handbok” av Alistair McIntosh. Boken bygger på resultat från forskning och utvecklingsarbete och syftar till att ge lärare ett verktyg för att förebygga och reda ut elevers svårigheter och missuppfattningar när det gäller taluppfattning. I artikeln undersöker författaren elevernas kunskaper om bråk.
Att sätta lärares och elevers lärande i fokus
Höjman, Larsson, Persson, J-Nilsson & Cajander
I denna artikel beskrivs ett sätt att arbeta med ”learning study”. En lärargrupp har arbetat med ett moment inom bråkräkning, och studerat kritiska aspekter som var avgörande för att eleverna skulle lära sig att subtrahera delar från en helhet.
Matematikutveckling i Huddinge
Färjsjö, Öhlund, Jatko Kraft & Thelander
För ca tre år sedan utsåg Huddinge kommun två matematikutvecklare, Eva Färjsjö och Linda Öhlund. För att verkligen satsa på att utveckla undervisningen bestämde kommunen att även Veronica Jatko Kraft och Lena Thelander skulle vara med i arbetet. Här berättar de om hur de lagt upp sitt arbete.
Ett förskoleprojekt
Pesach Laksman
Författaren vill visa hur samarbete mellan elever på olika stadier kan stärka en god inställning till matematikämnet. Han önskar även att lärare på olika stadier ska kunna mötas och diskutera matematikundervisning för att kunna grundlägga och bibehålla elevernas positiva syn på matematik genom åren.
Uppslaget: Jämförelse av kroppar
Pi-dagen
Per Berggren, SMaL
För att ge inspiration och stöd gör Sveriges matematiklärarförening, SMaL, en nationell satsning för att Pi-dagen ska uppmärksammas. De hoppas att matematikutvecklare och andra intresserade i samarbete med SMaL ska ge alla elever möjlighet att njuta av lustfylld matematik på Pi-dagen.
GeoGebra – för de yngre
Thomas Lingefjärd
Det här är en fortsättning på artikeln Samspelet mellan algebra och geometri i Nämnaren nr 4, 2008. Sedan dess har GeoGebra kommit med en ny version, version 3.2, och författaren visar här exempel på hur funktionaliteten och antalet verktyg inom GeoGebra utvecklats.
Matematik och det nya medialandskapet
Jönsson, Aasa, Svingby, Heath, Åresund & Gjedde
Medialandskapet ändras i en rasande takt. Bland det nya som dykt upp hittar man t ex gräsrotsvideo (YouTube), kollektiva forum på nätet, mobiltelefoner med GPS och bredband. Innovationer och utveckling inom detta område ställer stora krav på lärarna, men erbjuder också nya spännande möjligheter för matematikundervisningen. Här rapporteras om MLE-projektet, där mobiltelefoner och handhållna datorer används för att utforska matematik på grundskolan och gymnasiet.
Dali och Larsson i matematikundervisningen
Marianne Rönnbom
I denna artikel behandlas hur vi kan utveckla språket och bygga upp begreppsförståelse i matematik med hjälp av konst. I olika situationer får eleverna kommunicera kring matematik och lära sig använda adekvata ord. Med hjälp av bilder skapas förståelse.
På hal is med Bambipedagogik
Anette Jahnke
Detta är en fortsättning på artikeln Varför förenkla när vi kan förkrångla? i Nämnaren 4, 2008. Författaren delar med sig av fler aktiviteter i klassrummet och avslutar med reflektioner kring sin egen undervisning.
DPL 40 – Tre principer och fyra tankevanor
Diana Lambdin & Frank Lester
Ett nytt tema dök upp i Nämnarens nummer 1, 1998: Dialoger om problemlösning, DPL. Syftet var att ge möjlighet för våra läsare att arbeta med problem och utbyta personliga reflektioner kring problemlösning. E fter 10 års publicering av problem och tänkande är det dags att avrunda serien. För att göra detta har Nämnaren bjudit in Diana Lambdin och Frank Lester. De gav inspiration till och medverkade i de allra första dialogerna.
Kängurusidan: Räkna med 2009
Susanne Gennow

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström