nr 3, 2008

Nämnaren nr 3, 2008

Info i nr 3

Extramaterial kopplat till numret

Omslagsbilden: Trumpet

Länkar …
… i nr 3

Rättelse
I artikeln “Även mästare kan fela” har det smugits in ett fel. I första stycket under rubriken “Ett långt kliv framåt i tiden” står det i parentesen 8,2 i stället för 7 enheter. Det ska stå 8,6 i stället för 7 enheter.


Vad finns i Nämnaren nr 3?

På tredje plats i mitten
Katarina Brännström & Åsa Pesula
Personalen på Karungi förskola arbetar med barnens känsla för lägesbegrepp med hjälp av sånger, teckningar och andra material. Med fokus på matematik kan de utmana barnen i vardagens lek.
Problemlösning med resultat
Ola Helenius
Anette Sternefors var lärare i en klass som presterade mycket bra på Kängurutävlingen 2007. Nämnaren har träffat henne och diskuterat hennes undervisning som bland annat innnehåller mycket problemlösning.
Alla dessa IG – kan dyskalkyli vara förklaringen?
Gunnar Sjöberg
Vad säger forskningen om elever som har svårigheter med matematik? Författaren gör några reflektioner utgående från det egna avhandlingsarbetet och anser bl a att ytterligare forskning krävs för att få en tydlig definition av begreppet dyskalkyli. Han argumenterar också för att man bör utreda en rad andra orsaker till en elevs matematiksvårigheter innan diagnosen dyskalkyli ställs.
Konkretion av matematik i de senare årskurserna
Frida Wirén & Åsa Hammarlund
Två matematiklärare i Helsingborg erhöll 2005 ett Gudrun Malmer-stipendium. Här beskriver de hur ett nytt laborativt arbetssätt växte fram i deras undervisning. Arbetet ledde också till att de fick ett Nämnarenstipendium på Matematikbiennalen 2008.
Elever med särskilda förmågor
Linda Mattsson & Paul Vaderlind
Här är en rapport från en internationell konferens kring undervisning av elever med särskilda förmågor och fallenhet i matematik.
Den kinesiske bonden och hans skatt
Andreas Hernvald
Hur kan ett klassiskt problem om tillväxt användas i klassrummet? Författaren har använt uppgiften för grupparbete i en åk 8. Han ger även förslag på hur arbetet kan utvecklas.
Geometri med snöre
Pesach Laksman
Vilket samband råder mellan omkrets och area för de enkla geometriska formerna triangel och rektangel? Vi får här ta del av ett sätt att arbeta sig fram till vissa resultat med en laborativ metod.
Uppslaget: Laborera med rektanglar
Stefan Löfwall
Uppslaget kommer från Stefan Löfwall vid Karlstad universitet. Läs också artikeln Geometri med snöre på s 28–31.
Något man vänjer sig vid
Sten Kaijser
Efter pensioneringen från tjänsten som professor i matematik är Sten Kaijser tillbaka i skolan. Med erfarenheter från sin egen utbildningstid och efter mötet med dagens skola reflekterar han över några frågor om lärande i matematik. Hur lär man sig matematik? Vad innebär det att förstå och kan man verkligen förstå allt inom matematik?
Missuppfattningar i algebra
problem för läraren eller eleven?

Anders Palm
Elevers kunskaper i algebra vid övergången från grundskola till gymnasieskola är ett område som diskuteras flitigt. Författaren, som är matematiklärare på gymnasiet, tycker sig se samma missuppfattningar år från år. Författaren redogör för några vanligt förekommande missuppfattningar samt hur de kan uppfattas beroende på vilken didaktisk utgångspunkt lärare har.
Varför misslyckades det?
Tine Wedege
I den verksamhetsförlagda tiden i utbildningen, VFT, hamnade Anders och Mikkel i samma situation som andra lärarstuderande. Deras föreställningar om en ny undervisning visade sig vara svår att realisera. Då de försökte med utforskande matematik upplevde de motstånd från både elever och lärare. I en kritisk återblick på praktikperioden kom de fram till en teoretisk förståelse för svårigheterna.
Även mästaren kan fela – en historisk uträkning
Björn Leonardz
Hur bedömer man ett slutresultat och hur avgör man om det är rimligt? Är inte dessa frågor rentav ännu viktigare i dag än när den här berättelsen utspelade sig?
Debatt: Gymnasieskolans matematik
Gerd Brandell
Här fortsätter diskussionen om kursinnehållet i gymnasieskolans matematik. Vad är syftet med matematik i skolan?
DPL 38: Heureka!
Lars Mouwitz