nr 2, 2008

Nämnaren nr 2, 2008

Länkar …
… i nr 2

Info i nr 2
Artiklar kopplade till numret

I Olof Magnes artikel inbjuds du till debatt kring målen i årskurs 3.
Läs inläggen…

Omslagsbilden: Orgel


Vad finns i Nämnaren nr 2?

Matematik och slöjd
Lena Trygg
Matematikämnet kan, i olika omfattning, samverka med alla övriga skolämnen. Det finns ett stort intresse bland lärare att samverka men många gånger är det orsaker av praktisk natur som gör att samverkan inte kommer igång. På NCM:s webbplats finns nu en ingång med rubriken Matematik och slöjd, se ncm.gu.se/slojd. Dessa sidor är tänkta som ett stöd, antingen för samverkan mellan lärare eller då tvåämneslärare ”samverkar med sig själva”.
Uppnår grundskolans elever målen i matematik?
Olov Magne
Här diskuterar Olof Magne mål i matematik, med anledning av det pågående arbetet med mål och prov i årskurs 3. Vi hoppas att fler av våra läsare vill delta i diskussionen med inlägg på nätet, namnaren.ncm.gu.se
Hur hänger lässvårigheter och matematiksvårigheter ihop?
Görel Sterner & Ingvar Lundberg
I denna artikel diskuteras sambanden mellan matematik och läsning. Samma tema behandlades i Nämnaren nr 4, 2007 då Arne Engström skrev under rubriken ”Varför är textuppgifter så svåra?”.
Kastanjematematik
Ulla Wennerlund
Att fånga matematiken i ögonblicket och utgå från elevernas intressen är något vi strävar efter. Här ges ett exempel från ett arbete med kastanjer, som givit möjligheter att diskutera bl a tal och mätning.
Schack-matt(e)projekt
Anders Lundquist & Michael Lööf
Kan schackspelande vara ett sätt att nå bättre resultat i skolan? Det är en av de frågor som studeras i ett forskningsprojekt som pågår i Enköping. Elever i åk 1 – 5 deltar i undervisning i schack och de spelar också på raster och på fritidshemmet.
Utmaningar för understimulerade
Simon Wigzell & Anna Palbom
Att räkna före i boken är ett vanligt sätt att möta de elever som är speciellt intresserade och duktiga i matematik. Ofta saknas dock de utmaningar som kan behövas för att hålla intresset vid liv. Här ges förslag på ett arbetsområde som avser att fördjupa och vidga kunskaperna och också stimulera intresset hos dessa elever.
Virka stora pi
Ola Helenius
Med utgångspunkt i en felvirkad mössa studeras begreppet krökning. Genom att studera ytor med olika typer av krökning ges en antydan om varför kvoten mellan omkretsen och diametern hos en cirkel i planet blir konstanten pi.
Uppslaget: För ovanlighetens skull
Kerstin Hagland
På Uppslaget presenteras två problem som är tänkta att uppmuntra till matematiska resonemang och kristallklar argumentation. I dessa och liknande problem är det viktigt att elevernas lösningar accepteras om de har bra argument för dem.
DPL 37: Tre problem
DPL är tar denna gång sin utgångspunkt i tre problem med anknytning till Matematikbiennalen 2008.
Samma summa
Katalin Földesi
En uppgift om att dela upp en mängd tal i grupper så att summan i varje grupp är densamma visar sig ha många lösningar.
Buss på ekvationen
Kerstin Hagland
Bara ordet ekvation kan få många, både elever och vuxna, att direkt tänka på något som är svårt och obegripligt. I artikeln presenterar författaren några idéer om hur man skulle kunna avdramatisera detta begrepp i undervisningen. Det finns möjligheter till historisk anknytning och på Nämnaren på nätet finns några relaterade länkar.
Retorisk-resonerande matematik
Reza Hatami
I artikeln diskuterar och exemplifierar författaren relationen mellan retoriskt resonerande och symbolisk matematik. Genom att införa symbolisk matematik utan att förankra den i den retoriska kan arbetet med matematik lätt förlora den så viktiga resonerande aspekten och reduceras till mekanisk tillämpning av algoritmer.
Geometri i samarbete
Ingemar Karlsson
Här beskriver författaren hur geometriundervisning kan genomföras i grupparbete med hjälp av information från internet. Inspirationen kommer från The Cooperative Learning Center vid University of Minnesota.
Så gör vi i Ovanåkers kommun
Agneta Persson
Genom samplanering av skolornas konferensscheman och i samverkan med högskolorna i regionen har Ovanåker hittat en modell för kompetensutveckling som man hoppas ska fungera. Kommunens matematikutvecklare beskriver här processen.
En bro mellan forskning och vuxenutbildning
Johan Forssell
Här presenterar projektgruppen bakom Cormea ett pågående nordiskt projekt. Det syftar till att överbrygga klyftan mellan lärare i matematik och forskare i matematikdidaktik och har ett speciellt fokus på vuxnas lärande. Det vill också medverka till att skapa framtida mötesplatser mellan lärare och forskare och generera nya projekt baserat på vunna erfarenheter.
Det kom ett brev till Nämnaren: Validering – en rättvisare betraktelse
Gerd Brandell
Att dela en triangel
Jonas Hall
Lärartävlingen Kappa 2007 engagerade många lärare runt om i landet, se Nämnaren nr 1, 2008. Här är en lösning på en extrauppgift som även finns publicerad på Eduard Baumanns webbplats som ”modified Hall”. Det visar att även en högstadielärare med relativt enkla verktyg, tillgängliga för alla, kan bidra till den matematiska utvecklingen.

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström