Kompetensutveckling för 6–9-lärare i matematik

Kista SDN

Nedanstående uppläggning beslutades gemensamt på planeringsmöte den 10 dec 2002. På mötet deltog rektorer och lärare från samtliga tre skolor, Dialoger om problemlösning ska löpa som en röd tråd genom vårens programpunkter.

Problemlösning.
Arbetssätt och arbetsformer
Karin Wallby
20 jan kl 12.30-16.00
Lokal: Ärvingeskolan

Dialoger om problemlösning (DPL) Kängurutävlingen ­ Matematikens Hopp är det svenska namnet på en internationell matematiktävling för elever i skolår 3­9. Avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik med hjälp av engagerande och utvecklingsbara problem. När “tävlingsmomentet” är genomfört är det meningen att klassen gemensamt ska arbeta med problemen, diskutera lösningar, variera uppgifterna och undersöka den matematik som finns. Till stöd för lärarnas arbete finns en lärarhandledning med förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas.

Diskussioner kring varierande sätt att organisera matematikundervisning. Resultat och erfarenheter som framkommit i forskning i första hand när det gäller nivågrupperingar.

Karin Wallby är mellanstadielärare. Arbetar på NCM bl a som redaktör för Nämnaren och med Kängurutävlingen ­ Matematikens Hopp.

Dagstidningen i matematikundervisningen
Ronnie Ryding
17 feb kl 12.30­16.00
Lokal: Husbyskolan

Förslag ges på hur dagstidningen kan användas i matematikundervisningen för att utveckla elevernas språk, vidga deras referensramar samt ge eleverna en bild av hur matematiken förekommer i och påverkar samhället och samhällsinformationen.

Ronnie Ryding är adjunkt i matematik, fysik och kemi. Redaktör för Nämnaren och arbetar inom olika NCM-projekt bl a i samarbete med Tidningen i Skolan.

Laborativ matematik
Lena Trygg
17 mars kl 12.30-16.00
Lokal: Akallaskolan

Aktiviteter som kan användas i skolår 6-9. Exempel ges bl a från Uppslagsboken som innehåller 50 matematikaktiviteter som valts ut och redigerats med tanke på kursplanernas “Mål att sträva mot”. Varje Uppslag kan användas direkt i matematikundervisningen men idéerna kan också förändras och anpassas till innehåll, elever eller klasser.

Lena Trygg är lärare i matematik för skolår 7­9, i textilslöjd för skolår 1­9 och arbetar nu på NCM. Bl a ansvarig för NCM:s Läromedelsutställning och Matematikverkstad.

Specialpedagogik skolår 6­9
Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg.
28 april kl 12.30­16.00
Lokal: Ärvingeskolan

Vad kan orsaka svårigheter? Hur kan man arbeta med elever som har speciella behov? Exempel ges bl a på hur undervisningssituationer kan skapas för att eleverna ska få upplevelser av olika begrepp. Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg undervisar i matematik och svenska som andra språk i grundskolans senare årskurser i Fittjaskolan, Botkyrka. De har också skrivit rapporten “Minoritetselever och matematikutbildning” som getts ut av Skolverket.

Analysschema i matematik för år 6­9
Lisa Björklund
19 maj kl 12.30­16.00
Lokal: Husbyskolan
Syftet med materielet är att stödja arbetet med att analysera det kunnande som eleverna visar i olika situationer och som kan visas med ett spektrum av uttrycksformer. (Utkommer i början av 2003.)

Lisa Björklund arbetar på PRIM-gruppen som ansvarar för nationella diagnoser och prov i matematik i grundskolan samt gymnasiets kurs A.

Hösten 2003 Steg 2. Vårens program kan eventuellt leda fram till att en långsiktig handlingsplan för kompetensutveckling i matematik för F­9 arbetas fram i Kista. Beslut fattas senare.