Vuxnas lärande

Lärande sker ständigt och det begränsas inte till formella utbildningssammanhang. I folkbildningens organisationer – folkhögskolor och studieförbund – samt i form av kompetensutveckling i arbetslivet sker ett icke-formellt lärande. Även i arbets- och vardagslivets aktiviteter skaffar sig vuxna erfarenheter och kunskaper. Resultatet av det senare betecknas ofta som informellt kunnande och inkluderar begrepp som vardags- och yrkeskunnande, praktiskt kunnande, tyst kunnande etc.

Vuxenstuderande karakteriseras kanske bäst med ordet heterogenitet. Motiv och mål för studierna varierar. Vuxnas har skiftande bakgrund, erfarenheter och förutsättningar samt uppfattningar om vad det innebär att lära och om exempelvis matematik.

Detta gör vuxnas lärande generellt och vuxnas matematiklärande specifikt till ett mycket komplext område. Kravet att anpassa matematikundervisningen till varje individs förutsättningar och behov ställer därför krav på alla nivåer av hur utbildning och undervisning organiseras och genomförs.

Nämnaren
En sökning på ordet ”vuxen” i Nämnarens fulltextsök ger hundratals träffar, men många handlar om vuxna i relation till barn som lär sig matematik. En mer preciserad sökning på ”vuxenutbildning” ger knappt hundra träffar. Några artiklar av lite senare datum är följande:

Individualiserad matematikundervisning för vuxna
Linda Marie Ahl

Numeracitet inom vuxenutbildningen
Lisa Valtersson

Hur vuxna migranter möter matematikämnet
Lisa Valtersson

Representationsrutor – ett verktyg för ökad begreppsförståelse och kommunikation
Sara Johansson & Andreas Lindahl

Variation i folkhögskoleton
Degerstedt, Lagberg, Reibring & Svensson

Sagt & gjort: Rätt vad det är lär man sig något nytt i klassrummet
Carsten Magnusson

NCM, litteratur
Validering av vuxnas kunnande – med rättvisa i fokus
Validation of adults’ proficiency – fairness in focus
Lars Gustafsson & Lars Mouwitz

Vuxna och matematik – ett livsviktigt ämne
Adults and mathematics – a vital subject

I boken Intensivundervisning i matematik finns ett kapitel direkt riktat mot vuxenutbildning. Kan beställas här

Rapporter
Tre perspektiv på livslångt lärande
Vad innebär egentligen livslångt lärande, hur har det sett ut historiskt och vilka delar ingår i det svenska utbildningssystemet?
(Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, 2020-01-30)

NCM:s och Nämnarens webbplats