Prov, betyg och bedömning

Kunskapsmätningar görs på olika nivåer i skolsystemet. Vi har nationella prov bla för bedömning av elevers kunskaper och som stöd för lärares betygssättning, vi har nationella utvärderingar och inspektion för att utvärdera hur väl skolans matematikundervisning fungerar och vi har de internationella jämförelser som studerar hur väl olika länders utbildningssystem fungerar.

Här finns information kring prov, betyg, bedömning, inspektion och utvärdering – de nationella proven, de internationella undersökningar som Sverige deltagit i, TIMSS och PISA, samt de miljöer som arbetar med proven, PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm och Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Här finns även en sammanställning över dokument och texter som rör bestämmelser och litteratur om betyg och betygsättning.

Se även Statistik och utvärdering, Skolverket.

Nationella prov

Nationella prov & bedömningsstöd

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i utbildning i svenska för invandrare (sfi). De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.

PRIM-gruppen

Nationella ämnesprov i matematik för skolåren 3, 6 och 9 och nationella kursprov för kurs 1 i matematik för den gymnasiala utbildningen konstrueras av PRIM-gruppen.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap ansvarar för konstruktion och resultatanalys av proven i matematik på gymnasial nivå i kurs 2 – 4. Här finns också information om högskoleprovet.

Betyg och betygssättning

Här är en sammanställning över dokument och texter som berör om betyg och betygsättning.

»»» Betyg [Skolverket]

»»» Bedömning [Skolverket]

»»» Forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens [PRIM-gruppen]

»»» Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap [Umeå universitet]

»»» Bedömning [forskning.se]

»»» Skollagen [Riksdagen]

»»» Skolförordningen [Riksdagen]

»»» Gymnasieförordningen [ Riksdagen]

»»» Regelverk [Skolverket]

NCM:s och Nämnarens webbplats