NCM:s övriga webbplatser

 • Dubbla vinkeln – en blogg om …
  Dubblavinkeln skrivs av:
  Linda Marie Ahl, lärare i Kriminalvården och filosofie doktor.
  Ola Helenius, forskare och biträdande föreståndare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.

 • Lärarutbildare i matematik, LUMA
  Ett högskolenätverk med årliga seminarier med utbyte av erfarenheter och idéer om matematikutbildning nationellt och internationellt för att stödja och diskutera forskning och utvecklingsarbete kring matematikutbildning och lärarutbildning i Sverige.

 • Matematikbiennalen
  I Inbjudan till landets skolstyrelser skrev dåvarande Skolöverstyrelsen:
  På matematikbiennalen 1980 kommer läroplansskrivare, forskare, lärarutbildare och lärarfortbildare, enskilda lärare och lärarkandidater att träffas för att ta del av varandras arbete bl a genom föredrag och utställningar och för att utbyta åsikter om matematikundervisningen.

  1993 bildades Biennalrådet med lärarutbildare från alla högskoleregioner. Detta råd har sedan tagit in ansökningar om att få ordna biennaler och bidrar med råd vid uppbyggnaden av biennalkommittéer för planering och genomförande.

 • Mattetalanger
  Webbsidans syfte är att stödja utvecklingen av särskilt matematikbegåvade elever. Innehållet bygger på forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskaper.

  Vi måste få upp ögonen för våra talangfulla elever, se deras stora potential och stimulera dem att utveckla sina förmågor så långt det går. Då växer dessa individer inte bara ämnesmässigt utan även på det personliga planet. De inspirerar och lyfter även sina klasskamrater. Om vi tillåter dem, har de också förmågan att bidra till nya vägar i samhällsutvecklingen.

  Linda Mattson och Eva Pettersson, Blekinge Tekniska Högskola, ansvarar för webbplatsens innehåll.

 • NCM:s webshop
  Här kan du beställa våra publikationer och prenumerera på tidskrifterna Nämnaren och NOMAD.

Webbplatser som på uppdrag drivs av NCM

 • Learning study & lesson study
  Syftet med webbplatsen var att samla erfarenheter om Learning study och Lesson study. Webbplatsen uppdateras inte längre aktivt, men innehåller litteratur, länkar och stöd för genomförande, samt resultat från tidigare studier.

Arkiverade webbplatser

 • Rektorer och matematikutbildning
  Nationellt centrum för matematikutbildning har på uppdrag av Skolverket, gett kompetensutveckling av rektorer med fokus på matematikutbildningen för kommunala/fristående grundskolor. Syfte var att stödja och stimulera rektorer att som pedagogiska ledare aktivt leda utvecklingen av matematikutbildning på den egna skolan men även vara resurs för lokala rektorsnätverk och skolhuvudmän.

 • Mattebron – En mötesplats för gymnasie- och högskolelärare i matematik
  På mattebron.se kan du läsa om vad som görs för att överbrygga kunskapsgapet mellan gymnasie- och högskolans matematikutbildning.

 • Matematikutvecklare
  På denna webbplats finns bl a information om bakgrund och stöd, förteckning över alla matematikutvecklare i de fem regionerna, program från genomförda konferenser samt omfattande konferensdokumentation med ppt-presentationer och inspelade föreläsningar fria att användas i lämpliga sammanhang.

NCM:s och Nämnarens webbplats