Grundskola

Lektionsmaterial

Strävorna kan användas som inspiration och stöd för undervisningen och för kompetensutveckling. En aktivitet i Strävorna består av lärarsidor samt elevsidor. På lärarsidorna beskrivs relativt kortfattat avsikt och matematikinnehåll, vilka förkunskaper eleverna behöver, hur aktiviteten kan introduceras, genomföras och följas upp. Elevsidorna består ofta av en arbetsgång eller en spelplan.
Strävorna >>

I Blå strävor – matematik i många små steg anpassas innehållet i aktiviteterna på elevnivå för de elever som behöver möta matematik i många små steg och med lagom stor variation, exempelvis elever i särskolans skolformer, elever som får specialundervisning och nyanlända elever med kortvarig skolbakgrund. I häftet finns kompletterande texter som fördjupar det matematikdidaktiska innehållet på de blå strävornas lärarsidor.
Blå strävor >>

Kängurun är en matematiktävling som vänder sig till alla elever, det är alltså inte en tävling bara för de allra duktigaste. Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. Det finns tävlingsklasser för alla åldrar, från förskoleklass till sista kursen på gymnasiet. Dessutom finns en problembank bestående av tidigare års problem med lösningar och kommentarer för undervisningen.
Kängurun >>

Månadens problem presenterar tre problem av olika svårighetsgrad för olika åldrar. Lösningar och kommentarer publiceras efterföljande månad.
Månadens problem >>

Uppslaget i Nämnaren består alltid av en praktisk lektionsidé, en aktivitet att prova i undervisningen. Alla Uppslag sedan 2001 finns samlade på en webbsida.
Uppslaget >>

Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem är en problemsamling för elever i alla åldrar, från grundskolans tidiga åldrar till gymnasiets sista kurser. I boken finns kapitlen Geometriska former och deras konstruktion, Operationer med former, Mätning, Mönster samt 
Klassisk geometri. Det finns även kommentarer för läraren om hur man kan arbeta med, utvidga och variera problemen samt lösningar.
Geometri och rumsuppfattning >>

Tärningar är den gemensamma nämnaren för de aktiviteter, spel och problem som presenteras ett häfte. Idén till häftet har sitt ursprung i frågor från lärare som söker material att använda i matematikundervisning för nyanlända elever. I de utvalda aktiviteterna finns ett tydligt matematikdidaktiskt syfte. Kopplingen till centralt innehåll är i regel uppenbar och handlar till stor del om tal, taluppfattning och positionssystemet, liksom sannolikhet som är ett givet innehåll när det handlar om tärningar. Kopplingen till förmågorna inte är lika tydlig. Oftast ”beror det på”, dvs det går att vrida och vända på spelregler så att en särskild förmåga, som resonemang eller kommunikation, kan komma i fokus.
Tärningar – spel, aktiviteter och problem >>

I Matematiktermer för skolan finns matematikterminologi för skolbruk. Över 1700 matematiktermer definieras, i många fall med exempel samt historiska eller etymologiska notiser.
Matematiktermer för skolan >>

Lärarmaterial

En prenumeration på Nämnaren är en billig fortbildning. Målsättningen med tidsskriften är att stödja och medverka till en förbättrad matematikutbildning genom att utveckla, publicera och kommentera beskrivningar och resultat från lärares beprövade erfarenhet.
Nämnaren >>

Nämnarens artiklar finns sedan 1980 som pdf:er i ett artikelregister. Här kan du antingen söka artiklar efter titel, årtal eller författare. Det finns även en fulltextsök där du söker i de hela artiklarna och inte bara i artikelsammanfattningara. Det gör det möjligt att hitta specifikt material för undervisningen eller för att skräddarsy en fortbildning.
Artikelregister >>
Fulltextsök >>

Algebra i grundskolan är en bok för dig som undervisar, eller som kommer att undervisa, i matematik i grundskolan. Boken behandlar skolans algebra ur flera olika perspektiv och syftar till att stimulera till en undervisning som kan ge alla elever möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga och att få erfara kraften i det algebraiska tänkandet.
Algebra i grundskolan >>

Förstå och använda tal – en handbok. Att kunna förstå och använda tal är en betydelsefull kompetens i dagens samhälle, något som alla elever måste få möjlighet att utveckla. Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på taluppfattning. Boken är speciellt inriktad på kritiska punkter som vi både erfarenhetsmässigt och genom forskning vet att många elever får problem med. Exempel ges på vanliga svårigheter och missuppfattningar. Dessa diskuteras och följs av såväl allmänna som detaljerade förslag för undervisningen.
Förstå och använda tal >>

Matematik – ett grundämne tar upp undervisning för elever i åldern 6–10 år. Som i tidigare NämnarenTEMA-böcker har redaktionen valt artiklar från Nämnaren – med tanke på kursplanen enligt Lgr 11. Dessa har uppdaterats, ibland översatts och kompletterats med nya artiklar från aktuell forskning och idérikt utvecklingsarbete. Fokus är hur alla elever i förskoleklass och i åk 1–3 ska få möta grundläggande matematik på ett meningsfullt sätt.
Matematik – ett grundämne >>

Hur många prickar har en gepard? Matematik är lustfyllt att utforska för både elever och lärare! Det framgår av denna bok med exempel från två lärares 20-åriga samarbete om undervisning i tidiga skolår. Elever och lärare gör upptäckter av matematik i natur, omvärld, konst, arkitektur och litteratur. De utforskar former och mönster i tal och rum och i tankar och fantasi. Boken är tänkt att inspirera lärare, studenter, lärarutbildare, politiker, ja alla med intresse att diskutera och utveckla unga elevers lust för och lärande i och om matematik.
Hur många prickar har en gepard? >>

Matematikundervisning i praktiken behandlar undervisning i matematik och vänder sig främst till dig som undervisar i åk 4–9, och till dig som går en lärarutbildning med denna inriktning. Texterna behandlar undervisning både ur forsknings- och praktikperspektiv och boken är tänkt att kunna användas både enskilt och i kollegial samverkan. Hur undervisningen utformas är viktigt och lärares gemensamma diskussioner om undervisning i matematik är avgörande för utveckling undervisningen.
Matematikundervisning i praktiken >>

I Lära och undervisa matematik – internationella perspektiv framhålls att alla kan lära sig matematik med stöd och god undervisning. Bredden i bokens innehåll visar hur varierande studier inom matematikdidaktik är och att det finns ett gemensamt intresse över hela världen för att samarbeta i syfte att utveckla matematiklärande för alla. Bidragen representerar angelägna områden som har varit relativt lite uppmärksammade i svensk litteratur.
Lära och undervisa matematik >>

Mattetalanger. Vill du veta mer om hur du kan möta elever med särskild begåvning i matematik? I den svenska skolans styrdokument är det tydligt att varje elev ska få möjlighet att utveckla sina förmågor så långt som möjligt och att det är skolans ansvar att anpassa undervisningen efter elevens erfarenheter och kunskaper. Men hur ska detta göras? När det gäller särskilt begåvade elever står skolan inför en stor utmaning. I denna samling av texter från Nämnaren delar artikelförfattarna erfarenheter från sin undervisning, forskning och sitt föräldraskap till särskilt matematikbegåvade barn. Här finns också exempel på problem som är framtagna särskilt för att stimulera dessa elever.
Mattetalanger >>

I en matematikverkstad kan elever få möta fler aspekter och förmågor av matematikämnet än vad som är möjligt om lektionerna enbart består av arbete med siffror och symboler i en lärobok. Ett laborativt arbetssätt med utgångspunkt i en matematikverkstad är ett sätt att få variation i matematikundervisningen och laborativa aktiviteter kan ge elever möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust att lära.
Matematikverkstad >>

Matematikbiennalen är den konferens i Sverige som samlar flest matematiklärare vid ett och samma tillfälle, men det finns också många andra konferenser med matematik och matematikdidaktik som huvudsakligt innehåll – i Sverige, i Norden och i övriga världen.
Konferenser >>

Övrigt

Länk till aktuell kursplan i matematik
Grundskolans matematikkursplan, reviderad 2019 >>
För läroplan och övriga kursplaner, sök på Skolverkets webbplats >>

NCM:s och Nämnarens webbplats