Besök NCM (2022)

Hälsa på Besök NCM!

Vi vill ha besök och tar gärna emot gäster! Vi har dock ingen reception på kontoret, därför ber vi er att kontakta oss först.

Nedan finns en lista över vem som har hand om respektive avdelning på NCM. Ring eller mejla oss gärna och boka in ditt besök!

Rose-Marie Wikström

Ansvarar för Bibliotek

Bibliotek

Du kan besöka vårt bibliotek och läsa litteratur på plats eller låna våra böcker.

NCM:s bibliotek är ett specialbibliotek för matematikdidaktisk litteratur. Mindre samlingar finns även inom ämnena matematik och pedagogik. En del av de äldre publikationerna utgörs av donationer.
Bibliotekets bestånd är sökbart i LIBRIS (beteckning: Gx, placering: NCM) samt i GUNDA (Göteborgs universitetsbiblioteks databas).

Donatorer

 • Peder Claesson
 • Göte Dahland
 • Yngve Domar
 • Göran Emanuelsson
 • Bengt Johansson
 • Jeremy Kilpatrick
 • Lisbeth Lindberg
 • Olof Magne (se här nedanför)
 • Karl Petter Nordlund
 • Ulla Runesson
 • Ronnie Ryding

Stor bokdonation från docent Olof Magne

NCM har mottagit en stor bokdonation från docent Olof Magne. Samlingen finns nu i NCM:s lokaler på Vera Sandbergs allé 5 A i Göteborg. Donationen utgörs av cirka trettio hyllmeter pedagogisk, psykologisk och didaktisk/metodisk litteratur med tyngdpunkt på undervisning och lärande i matematik. Förutom svensk litteratur består samlingen av en lika stor del från övriga Norden, England, Tyskland, Frankrike och USA. Det finns även läromedel, en mindre del tidskrifter samt spel och åskådningsmaterial. En dryg halvmeter av den äldre litteraturen har tryckår från 1800-talet och i några fall från 1700-talet. Om donatorn Olof Magne Förre föreståndaren Bengt Johansson t.v. och Olof Magne t.h.Olof Magne (t.h. i bilden. NCM:s förre föreståndare Bengt Johansson t.v.) utbildade sig till folkskollärare med examen 1939. Han var först verksam i Göteborg som lärare och skolpsykolog. Sedan studerade han psykologi, pedagogik, filosofi och statskunskap vid Göteborgs högskola/universitet där han blev fil. dr. 1952. Några år senare blev han docent och 1988 hedersdoktor vid Åbo akademi. Ola Magne har verkat som länsskolinspektör och vidare som lektor och professor vid lärarhögskolan i Malmö. Bland många nationella och internationalla uppdrag kan nämnas att han varit President för European Association for Special Education. Hans huvudintressen var inlärningspsykologi och specialundervisning med särskilt fokus på matematikämnet.

Anette Fröberg

Ansvarar för Läromedelsutställning & Matematikverkstad

Läroboksutställning

Senaste uppdatering

Sanoma: 2022-10-24,
Gleerups: 2022-11-23
Natur och Kultur: 2022-06-13
Liber: 2022-02-15
Studentlitteratur: 2022-11-24
Mena Media (fd Skolcopy) : 2022-05-10
Majema: 2020-09-09
Bonnierförlagen Lära: 2021-10-20.

Tillgång till digitala läromedel från NE (Nationalencyklopedin)  from 2022-04-21.

Läroboksutställningen omfattar aktuella, svenska matematikläroböcker och kringmateriel – t ex lärarhandledningar, spel, pussel och lådor med problemlösningskort – från förskola till gymnasieskola och vuxenundervisning. Varje förlag presenterar sina matematikläromedelsserier och kompletterar innehållet kontinuerligt.

Ett besök i läroboksutställningen är kostnadsfritt men kontakta Anette Fröberg innan besöket.

Detaljer


I läroboksutställningen samlas svenska, nu aktuella matematikläroböcker. Att de finns samlade i en utställning underlättar till exempel
– för lärargrupper som planerar att byta läromedel
– för lärare, studenter och forskare som är intresserade av ett visst ämnesområde och vill undersöka hur detta tas upp i olika läromedel och för olika åldersgrupper.

Läromedia


Läromedia är NCM:s samlingsnamn för läromedel som varken är traditionella böcker eller konkret laborationsmateriel, t ex:
* miniräknare
* datorprogram: Den förteckning över svenska matematikdatorprogram som SIT i Örebro tagit fram finns nu hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
webbaserade läromedel, lärospel
övriga tekniska hjälpmedel.

Allt fler läroböcker kompletteras med webbstöd och det blir därmed en viss överlappning mellan läroboksutställningen och läromedia.

mathsnacks.com
Ladda ner exempelvis kortare matematikspel till din iPod.
“Math Snacks are short animations and mini–games designed to help learners “get it”. Each snack presents a mathematical concept, particularly those addressed in grades 6, 7 and 8. Ideal for use in a classroom or on your own, they can even be placed on mobile devices for “homework”. The accompanying print materials can assist learners in applying their conceptual understanding to math problems.”

www.matteboken.se
En webbplats som erbjuder följande: “Här kan du träna dig på all gymnasiematematik, se filmer med lösningar på nya uppgifter och gamla nationella prov och ställa frågor i vårt forum.”

www.webmath.se är ett utvecklingsarbete som pågått i många år och som nu resulterat i ett webbbaserat läromedel som är tänkt att utvecklas vidare med hjälp av användare och lärarstudenter.

Mobil, gps och handdator – pedagogiska verktyg
En artikel i Datorn i utbildningen om ny teknik i matematikundervisningen, dessutom genomfört utomhus …

Matematikverkstad

NCM:s matematikverkstad är en mötesplats för alla som är intresserade av att arbeta med ett laborativt och undersökande arbetssätt i matematikundervisningen.

Matematikverkstaden skiljer sig från de flesta andra eftersom målgruppen är lärare och inte elever. De idéer som presenteras om inredning, organisation, planering, material och aktiviteter fungerar lika bra i den vanliga skolmiljön, men kan till viss del behöva anpassas.

Besök

Lärargrupper (om högst 12 personer) får under 2 timmar information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik.
Avgift 400 kr per person (exkl moms). Vi debiterar för minst 5 personer per tillfälle. Vid bokning frågar vi efter fakturaadress, så ha den och skolans organisationsnummer tillgängligt samt ev. referens- eller skanning-kod. Bokad plats debiteras om inte avbokning sker tre veckor före besöket. Vid färre än 5 bokningar kontaktar vi er om möjligheten att byta datum för att inte behöva ställa in helt.

Kontakta Anette Fröberg för att boka datum eller eventuellt diskutera annat datum utöver de fastsatta om ni är en hel grupp.

Tiden för samtliga datum är kl. 14:00-16:00.

Höstens fasta datum för bokning

 • Ons 7 December – finns några platser kvar!
Vårens fasta datum för bokning
 • Ons 18 Januari
 • Tor 23 Februari
 • Ons 22 Mars
 • Tis 25 April
 • Tis 23 Maj

Återbesök

Ibland vill grupper som redan varit på ett besök i matematikverkstaden återkomma och själva sitta och jobba med det material som finns i där.

Avgift 1000 kr (exkl moms).

Övriga besök

Se vår personalsida för allas kontaktuppgifter.

Hitta hit

Snabblänkar
  Add a header to begin generating the table of contents
  NCM:s och Nämnarens webbplats