Mer diskussion och samarbete kan öka svenska elevers matematikförståelse

Givande helklassdiskussioner kring matematiska problem kan utveckla elevers matematiska förmågor och fördjupar deras förståelse. Ny forskning från Mälardalens högskola (MDH) hjälper matematiklärare att planera och genomföra framgångsrika helklassdiskussioner utifrån elevernas olika sätt att tänka kring matematiska problem.

»»» Läs vidare [Mälardalens Högskola]