Besök NCM

På dessa sidor finns information om sådan verksamhet som finns i våra lokaler på Vera Sandbergs allé 5a i Göteborg. Information om att besöka NCM.

Tillbaks till NCM:s webbplats

Bibliotek


NCM:s bibliotek är ett specialbibliotek för matematikdidaktisk litteratur. Mindre samlingar finns även inom ämnena matematik och pedagogik. En del av de äldre publikationerna utgörs av donationer.
Bibliotekets bestånd är sökbart i LIBRIS (beteckning: Gx, placering: NCM) samt i GUNDA (Göteborgs universitetsbiblioteks databas).

Besök & lån

Du kan besöka vårt bibliotek och läsa litteratur på plats eller låna våra böcker.

Donatorer

  • Peder Claesson
  • Göte Dahland
  • Yngve Domar
  • Göran Emanuelsson
  • Bengt Johansson
  • Lisbeth Lindberg
  • Olof Magne (se här nedanför)
  • Jeremy Kilpatrick
  • Ulla Runesson
  • Ronnie Ryding

Stor bokdonation från docent Olof Magne

NCM har mottagit en stor bokdonation från docent Olof Magne. Samlingen finns nu i NCM:s lokaler på Vera Sandbergs allé 5 A i Göteborg. Arbetet med klassificering, katalogisering och inplacering i referensbibliotekets hyllor är i full gång.

Donationen utgörs av cirka trettio hyllmeter pedagogisk, psykologisk och didaktisk/metodisk litteratur med tyngdpunkt på undervisning och lärande i matematik. Förutom svensk litteratur består samlingen av en lika stor del från övriga Norden, England, Tyskland, Frankrike och USA. Det finns även läromedel, en mindre del tidskrifter samt spel och åskådningsmaterial. En dryg halvmeter av den äldre litteraturen har tryckår från 1800-talet och i några fall från 1700-talet.

Om donatorn Olof Magne

Olof Magne utbildade sig till folkskollärare med examen 1939. Han var först verksam i Göteborg som lärare och skolpsykolog. Sedan studerade han psykologi, pedagogik, filosofi och statskunskap vid Göteborgs högskola/universitet där han blev fil. dr. 1952. Några år senare blev han docent och 1988 hedersdoktor vid Åbo akademi. Ola Magne har verkat som länsskolinspektör och vidare som lektor och professor vid lärarhögskolan i Malmö. Bland många nationella och internationalla uppdrag kan nämnas att han varit President för European Association for Special Education. Hans huvudintressen är inlärningspsykologi och specialundervisning med särskilt fokus på matematikämnet. Den 18 oktober blir Olof Magne jubeldoktor vid Göteborgs universitet.

Olof Magne är fortfarande aktiv som forskare och uppskattad föreläsare vid konferenser och seminarier. Han inledde det 1. nordiske forskerseminar om matematikkvansker i Kristiansand 2001 och tillhör de särskilt inbjudna talarna vid den 2:a nordiska forskarkonferensen om matematiksvårigheter i Örebro i oktober. Magne deltog också nyligen i The Nordic pre-conference to the ICME 10 congress 2004 i Växjö med ett bidrag tillsammas med Arne Engström, (pdf-fil).

Nedan följer ett urval av Magnes senare arbeten:

Magne, O. (1998) Att lyckas i matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur.

Magne, O. (1999) Den nya specialpedagogiken i matematik: En utmaning i läroplanstänkande (Pedagogisk-Psykologiska Problem, 655). Malmö, Sweden: School of Education.

Magne, O. (2000) Specialundervisning i matematik inför millennieskiftet. Del 1-2. Nordisk Tidsskrift for Spesialpedagogikk 78 (1-2), 147-156.

Magne, O. (2000) Barn upptäcker matematik: Aktiviteter för barn i förskolan, grundskolan och särskolan (3-10 år).Umeå: SIH Läromedel (under utgivning)

Magne, O. (2000) How to resolve students’ behaviour problems through teaching? An experiment in a Swedish secondary school. Educational and Psychological Interactions 122. (ISSN 0070-9263.)

Magne, O. (2001) Varför kan Stina räkna men inte Per? Spesialpedagogikk , Norge (temanummer, våren 2001).

Magne, O. (2001) Literature on special educational needs in mathematics: A bibliography with some comments. Educational and Psychological Interactions, No. 124 (ISSN 0070-9263). 387 p. Malmö, Sweden: School of Education.

Magne, O. (2001) ”Social dynamit” – att misslyckas med matematik (Psykologisk-Pedagogiska pPoblem 000). Malmö, Sweden: School of Education. (Under utgivning.)

Magne, O. (2001) Fyra föredrag om den nya undervisningen för elever med särskilda utbildningsbehov i matematik. (Psykologisk-Pedagogiska Problem 000). Malmö, Sweden: Malmö School of Education. (Under utgivning).

Magne, O. (2001) Kalkulatorn och elever med särskilt utbildningsbehov. Tangenten, Norge. (Under utgivning.)

Vi är mycket glada och tacksamma över förtroendet att få förvalta den omfattande samlingen och vill än en gång tacka Olof Magne för den generösa gåvan!

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM

Marianne Dalemar
Bibliotekarie

Bengt Johansson
Föreståndare

Böckerna hämtades den 7 maj 2003 med lastbil, dels från magasin på Lärarhögskolan i Malmö och dels från Olof Magnes bostad i Malmö.


Läromedelsutställning

Läromedelsutställningen består av en läroboksutställning och en läromediadel.

Läroboksutställningen omfattar aktuella, svenska matematikläroböcker och kringmateriel – t ex lärarhandledningar, spel, pussel och lådor med problemlösningskort – från förskola till gymnasieskola och vuxenundervisning. Varje förlag presenterar sina matematikläromedelsserier och kompletterar innehållet kontinuerligt.

Med läromedia avses här tekniska hjälpmedel som miniräknare, kassettinlästa böcker, video/dvd-filmer och datorprogram. Utställningen består för närvarande av glasmontrar där företag presenterar bl a räknare som passar i grundskolan och på gymnasiet.

Läroboksutställningen

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematikläroböcker. Att samtliga matematikläroböcker finns samlade i en utställning underlättar till exempel
– för lärargrupper som planerar att byta läromedel
– för lärare, studenter och forskare som är intresserade av ett visst ämnesområde och vill undersöka hur detta tas upp i olika läromedel och för olika åldersgrupper.

Flertalet av de förlag som ställer ut sina matematikläroböcker är medlemmar i Svenska Läromedel. Ytterligare ett par förlag finns representerade i utställningen.

De svenska läromedelsförlagens webbplatser finns listade tillsammans med kort beskrivning. Om något förlag saknas, vänligen meddela Lena Trygg.

Även länkar till utländska läromedelsförlags webbplatser finns listade tillsammans med kort beskrivning. Engelskspråkiga förlag är dominerande, men hjälp gärna till att fylla på listan med länkar även till andra länder eller språkområden.

Ett urval av främst nordiska och engelskspråkiga läroböcker finns i en särskild avdelning.

 

Läromedia

Läromedia är NCM:s samlingsnamn för läromedel som varken är traditionella böcker eller konkret laborationsmateriel, t ex:
* miniräknare
* datorprogram: Den förteckning över svenska matematikdatorprogram som SIT i Örebro tagit fram finns nu hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
webbaserade läromedel, lärospel
video/dvd-filmer
kassettinlästa böcker
övriga tekniska hjälpmedel.

Allt fler läroböcker kompletteras med webbstöd och det blir därmed en viss överlappning mellan läroboksutställningen och läromedia.

mathsnacks.come
Ladda ner exempelvis kortare matematikspel till din iPod.
”Math Snacks are short animations and mini–games designed to help learners ”get it”. Each snack presents a mathematical concept, particularly those addressed in grades 6, 7 and 8. Ideal for use in a classroom or on your own, they can even be placed on mobile devices for ”homework”. The accompanying print materials can assist learners in applying their conceptual understanding to math problems.”
Läs artikel

www.matteboken.se
En webbplats som erbjuder följande: ”Här kan du träna dig på all gymnasiematematik, se filmer med lösningar på nya uppgifter och gamla nationella prov och ställa frågor i vårt forum.”

Multimediabyrån
Skolverket har regeringens uppdrag att utveckla IT- och medieanvändningen i förskola och skola. Multimediabyrån är en del av detta uppdrag och erbjuder pedagoger inspirations- och stödmaterial för att kunna utveckla ett mediepedagogiskt förhållningssätt i undervisningen. Det kan bland annat innebära att eleverna i större utsträckning får använda digitala verktyg för sitt skapande och berättande.

www.webmath.se är ett utvecklingsarbete som pågått i många år och som nu resulterat i ett webbbaserat läromedel som är tänkt att utvecklas vidare med hjälp av användare och lärarstudenter.
Länkar till webbplatser med matematikspel mm samlas här >>

Mobil, gps och handdator – pedagogiska verktyg
En artikel i Datorn i utbildningen om ny teknik i matematikundervisningen, dessutom genomfört utomhus …

Matematikverkstad

NCM:s matematikverkstad är en mötesplats för alla som är intresserade av att arbeta med ett laborativt arbetssätt i matematikundervisningen.

Matematikverkstaden skiljer sig från de flesta andra eftersom målgruppen inte består av elever utan lärare. De idéer som presenteras om inredning, organisation, material och aktiviteter fungerar lika bra i den vanliga skolmiljön, men behöver till viss del anpassas.

Läs mer om vår matematikverkstad

Verkstaden har många, tätt satta, hyllor där material och aktiviteter visas. I skåp och lådor finns ännu mer material. Merparten av underlagen där aktiviteter presenteras finns utlagda på denna webbplats, i första hand under Strävorna.

Undervisning som innehåller ett praktiskt arbetssätt med laborativt material ställer krav på att läraren är klar över syftet med de olika aktiviteterna. Detta är en fråga som behandlas i Matematikverkstadsboken.

Laborativt material är inte bara till för de yngsta eleverna eller de som har svårigheter. Alla elever, såväl de allra minsta barnen i förskolan som vuxenstuderande, har glädje och nytta av laborativt material. I NCM:s matematikverkstad är materialet inte heller uppdelat efter åldrar eller skolår. Det är hur ett material används som bestämmer med vilka elever det passar. Det finns ändå en del material som har större hemhörighet hos de yngsta eleverna respektive för vuxna och visst material finns därför placerat för sig.

En stor fördel med laborativt matematikmaterial, jämfört med många andra ämnens laborativa material, är att många saker kan köpas billigt och mycket kan t o m anskaffas helt gratis.

För mer information om struktur, organisation, material och aktiviteter hänvisas till Matematikverkstadsboken och det webbstöd som finns till den.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!