Besök NCM

På dessa sidor finns information om sådan verksamhet som finns i våra lokaler på Vera Sandbergs allé 5a i Göteborg.

Bibliotek

NCM:s bibliotek är ett specialbibliotek för matematikdidaktisk litteratur. Mindre samlingar finns även inom ämnena matematik och pedagogik. En del av de äldre publikationerna utgörs av donationer.
Bibliotekets bestånd är sökbart i LIBRIS (beteckning: Gx, placering: NCM) samt i GUNDA (Göteborgs universitetsbiblioteks databas).

Donatorer

 • Peder Claesson
 • Göte Dahland
 • Yngve Domar
 • Göran Emanuelsson
 • Bengt Johansson
 • Jeremy Kilpatrick
 • Lisbeth Lindberg
 • Olof Magne (se här nedanför)
 • Karl Petter Nordlund
 • Ulla Runesson
 • Ronnie Ryding

Stor bokdonation från docent Olof Magne

NCM har mottagit en stor bokdonation från docent Olof Magne. Samlingen finns nu i NCM:s lokaler på Vera Sandbergs allé 5 A i Göteborg.

Donationen utgörs av cirka trettio hyllmeter pedagogisk, psykologisk och didaktisk/metodisk litteratur med tyngdpunkt på undervisning och lärande i matematik. Förutom svensk litteratur består samlingen av en lika stor del från övriga Norden, England, Tyskland, Frankrike och USA. Det finns även läromedel, en mindre del tidskrifter samt spel och åskådningsmaterial. En dryg halvmeter av den äldre litteraturen har tryckår från 1800-talet och i några fall från 1700-talet.

Om donatorn Olof Magne

Förre föreståndaren Bengt Johansson t.v. och Olof Magne t.h.Olof Magne (t.h. i bilden. NCM:s förre föreståndare Bengt Johansson t.v.) utbildade sig till folkskollärare med examen 1939. Han var först verksam i Göteborg som lärare och skolpsykolog. Sedan studerade han psykologi, pedagogik, filosofi och statskunskap vid Göteborgs högskola/universitet där han blev fil. dr. 1952. Några år senare blev han docent och 1988 hedersdoktor vid Åbo akademi. Ola Magne har verkat som länsskolinspektör och vidare som lektor och professor vid lärarhögskolan i Malmö. Bland många nationella och internationalla uppdrag kan nämnas att han varit President för European Association for Special Education. Hans huvudintressen var inlärningspsykologi och specialundervisning med särskilt fokus på matematikämnet.

 

Besök biblioteket

Du kan besöka vårt bibliotek och läsa litteratur på plats eller låna våra böcker.
För att besöka NCM:s bibliotek kontakta Rose-Marie Wikström, tel 031 786 2206.

 

Läromedelsutställning

Läroboksutställningen omfattar aktuella, svenska matematikläroböcker och kringmateriel – t ex lärarhandledningar, spel, pussel och lådor med problemlösningskort – från förskola till gymnasieskola och vuxenundervisning. Varje förlag presenterar sina matematikläromedelsserier och kompletterar innehållet kontinuerligt.

 

Läroboksutställningen

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematikläroböcker. Att samtliga matematikläroböcker finns samlade i en utställning underlättar till exempel
– för lärargrupper som planerar att byta läromedel
– för lärare, studenter och forskare som är intresserade av ett visst ämnesområde och vill undersöka hur detta tas upp i olika läromedel och för olika åldersgrupper.

Flertalet av de förlag som ställer ut sina matematikläroböcker är medlemmar i Svenska Läromedel. Ytterligare ett par förlag finns representerade i utställningen.

Läromedia

Läromedia är NCM:s samlingsnamn för läromedel som varken är traditionella böcker eller konkret laborationsmateriel, t ex:
* miniräknare
* datorprogram: Den förteckning över svenska matematikdatorprogram som SIT i Örebro tagit fram finns nu hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
webbaserade läromedel, lärospel
video/dvd-filmer
övriga tekniska hjälpmedel.

Allt fler läroböcker kompletteras med webbstöd och det blir därmed en viss överlappning mellan läroboksutställningen och läromedia.

mathsnacks.com
Ladda ner exempelvis kortare matematikspel till din iPod.
“Math Snacks are short animations and mini–games designed to help learners “get it”. Each snack presents a mathematical concept, particularly those addressed in grades 6, 7 and 8. Ideal for use in a classroom or on your own, they can even be placed on mobile devices for “homework”. The accompanying print materials can assist learners in applying their conceptual understanding to math problems.”

www.matteboken.se
En webbplats som erbjuder följande: “Här kan du träna dig på all gymnasiematematik, se filmer med lösningar på nya uppgifter och gamla nationella prov och ställa frågor i vårt forum.”

www.webmath.se är ett utvecklingsarbete som pågått i många år och som nu resulterat i ett webbbaserat läromedel som är tänkt att utvecklas vidare med hjälp av användare och lärarstudenter.
Länkar till webbplatser med matematikspel mm samlas här >>

Mobil, gps och handdator – pedagogiska verktyg
En artikel i Datorn i utbildningen om ny teknik i matematikundervisningen, dessutom genomfört utomhus …

 

Besök läromedelsutställningen

Ett besök i läroboksutställningen är kostnadsfritt men kontakta Anette Fröberg innan besöket.
Tel. 031 786 2203.

 

Matematikverkstad

NCM:s matematikverkstad är en mötesplats för alla som är intresserade av att arbeta med ett laborativt arbetssätt i matematikundervisningen.

Matematikverkstaden skiljer sig från de flesta andra eftersom målgruppen inte består av elever utan lärare. De idéer som presenteras om inredning, organisation, material och aktiviteter fungerar lika bra i den vanliga skolmiljön, men behöver till viss del anpassas.

 

Läs mer om vår matematikverkstad

Verkstaden har många, tätt satta, hyllor där material och aktiviteter visas. I skåp och lådor finns ännu mer material. Merparten av underlagen där aktiviteter presenteras finns utlagda på denna webbplats, i första hand under Strävorna.

Undervisning som innehåller ett praktiskt arbetssätt med laborativt material ställer krav på att läraren är klar över syftet med de olika aktiviteterna. Detta är en fråga som behandlas i Matematikverkstadsboken.

Laborativt material är inte bara till för de yngsta eleverna eller de som har svårigheter. Alla elever, såväl de allra minsta barnen i förskolan som vuxenstuderande, har glädje och nytta av laborativt material. I NCM:s matematikverkstad är materialet inte heller uppdelat efter åldrar eller skolår. Det är hur ett material används som bestämmer med vilka elever det passar. Det finns ändå en del material som har större hemhörighet hos de yngsta eleverna respektive för vuxna och visst material finns därför placerat för sig.

En stor fördel med laborativt matematikmaterial, jämfört med många andra ämnens laborativa material, är att många saker kan köpas billigt och mycket kan t o m anskaffas helt gratis.

För mer information om struktur, organisation, material och aktiviteter hänvisas till Matematikverkstadsboken och det webbstöd som finns till den.

 

Besök matematikverkstaden

Lärargrupper (om högst 12 personer) får under 2 timmar information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik. Kontakta Anette Fröberg för att diskutera datum. Tel. 031 786 2203.
Avgift 400 kr per person (exkl moms). Vid bokning frågar vi efter fakturaadress, så ha den och skolans organisationsnummer tillgängligt samt ev. referens- eller skanningskod. Bokad plats debiteras om inte avbokning sker tre veckor före besöket.

 

Återbesök i matematikverkstaden

Ibland vill grupper som varit på ett informationsbesök återkomma och själva sitta och jobba med det material som finns i matematikverkstaden. För ett sådant besök är avgiften 1000 kr (exkl moms). Eventuella kostnader för förbrukningsmaterial tillkommer.
För bokning, ta kontakt med Anette Fröberg. Tel. 031 786 2203.

 

Informationsbesök NCM/Nämnaren

Informationsbesök, ca 1 timme och kostnadsfritt, är avsett för de grupper som önskar information, diskussion och en orientering om NCM:s och Nämnarens verksamheter. Kontakta Anette Fröberg.
Tel. 031 786 2203.

 

Övriga besök

För övriga önskemål om besök kontaktar du Anette Fröberg. Tel. 031 786 2203

Hitta hit

Reser du med tåg eller buss till Göteborgs central tar du förslagsvis spårvagnslinje 7 (märkt Tynnered) eller 10 (märkt Guldheden) från Drottningtorget och stiger av vid Kapellplatsen. Resan tar ca 10 minuter. Karta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!