914 Diamant – diagnoser i matematik. Kunskapsuppföljning för ökad måluppfyllelse. Ett skolverksprojekt.

Gr, Skolledare
Föreläsning

Marie Fredriksson
Madeleine Löwing

Betydelsefulla faktorer för att elever skall lära sig matematik är att innehållet anpassas till elevens förkunskaper. Kontinuerlig uppföljning och kunskapsmål är avgörande faktorer för elevers framgång. För att kunna planera och bedriva en individualiserad undervisning behöver läraren ha god kännedom om varje elevs utgångsläge. Diamant är skolverkets nya diagnosmaterial som kommer ut under hösten-07. Materialet är i första hand kopplat till målen i matematik för skolår 5 samt de nya målen för skolår 3. Men har även visat sig användbart för äldre elever när det gäller att hitta luckor i deras matematikkunnande.

Diamant diagnoserna har utarbetats vid Institutionen för Pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet med medarbetare vid enheten för matematikdidaktik under projektledning av fil.dr. Madeleine Löwing.
I utarbetandet av diagnoserna har ett stort antal skolor och lärare runt om
i Sverige deltagit.

Föreläsare: Marie Fredriksson, universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. Med en mångårig erfarenhet av lärarutbildning i matematik och matematikdidaktik och en tidigare bakgrund som ämneslärare i matematik, fysik och kemi och ett förflutet som högstadielärare i matematik och no.

Medföreläsare: Madeleine Löwing. fil. dr. i matematikämnets didaktik vid Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. Madeleine Löwing har en gedigen erfarenhet av lärarutbildning i matematik och matematikdidaktik och är författare till flera böcker i matematikdidaktik samt matematikprojektledare för Diamantprojektet.

Klicka här för full dokumentation

Hem