Välkommen till Matematikbiennalen 2008

Alltför många elever uppnår inte målen i grundskolans matematik. Variationen i resultat mellan klasser, skolor och kommuner är stor. Det har länge förts en regelbunden debatt i samhälle och media om bristande matematikkunskaper hos svenska elever. Dock krävs det större medvetenhet om matematikens värde och praktiska betydelse i hela samhället. Inte minst betonas behovet av goda och relevanta kunskaper i matematik av företrädarna för industri och näringsliv.

Matematikdelegationen (SOU 2004:97) fick för några år sedan ett uppdrag från Utbildningsdepartementet att föreslå åtgärder för att förändra negativa attityder till matematik och öka intresset för ämnet. Det var viktigt att utveckla matematikundervisningen och bland annat tog delegationen avstånd från trenden av enskild räkning i svenska skolor. För att utveckla matematikundervisningen behövs kontinuerligt samarbete mellan förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning. Kommunerna har idag ett stort ansvar att utveckla lärarnas kompetens genom Lärarlyftet. Matematikbiennalen är ett återkommande tillfälle till meningsfulla möten med kollegorna kring matematikundervisningen.

Det övergripande syftet med matematikbiennalen är att åstadkomma ett lyft i matematiken i Sveriges skolor. Biennalen vill inspirera skolledare att genomföra förbättringar i sina skolor. Den absolut viktigaste personen är dock läraren och biennalen vill uppmärksamma och erkänna lärarens nyckelroll. Att ta sig an den unga människans lärande med ämneskunskap, beprövad erfarenhet och didaktisk medvetenhet är en utmaning. Detär ett projekt där barnets nyfikenhet och upptäckarglädje så småningom under skolåren möter matematikens språk, teorier och ny forskning.

De första matematikbiennalerna i Sverige ägde rum i Stockholm 1980 och 1982. Detta år – 2008 – är matematikbiennalen åter tillbaka i huvudstaden under temat: Matematik – en huvudsak! Planeringsarbetet har gjorts av Lärarhögskolan i Stockholm med Stockholms universitet och Stockholms Stad som medarrangörer. 1 januari 2008 gick Lärarhögskolan samman med Stockholms universitet varpå nästa matematikbiennal 2010 arrangeras av Stockholms universitet. Biennalen har som vanligt föregåtts av det internationella forskningsseminariet om matematikdidaktik – Madif 6.

Det är med stor glädje som vi hälsar er alla varmt välkomna till Stockholmsmässan i Älvsjö och Matematikbiennalen 2008! Denna gång har vi deltagare från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Storbritannien. Vi ser fram emot att ta del av det senaste inom undervisning, forskning och utvecklingsarbete tillsammans med inspirerande kollegor.

Må vi åstadkomma ett verkligt lyft!

Anneli Liukko
Ordförande i styrgruppen för Matematikbiennalen 2008

Hem