907 Skriftlig huvudräkning – ett sätt att förenkla numeriska uttryck

Allm
Föreläsning

Birgitta Rockström

Huvudräkningsmetoden ”skriftlig huvudräkning” är ett sätt att förenkla numeriska uppgifter genom att utnyttja räknelagarna och sambanden mellan räknesätten. Mellanled som visar tankegången skrivs ner.

Metoden leder till att elevens taluppfattning stärks och utvecklas, likhetstecknets innebörd blir tydlig. Tabellkunskaperna utvidgas till att gälla även andra talsorter än ental.

Eleven stimuleras till aktivt, flexibelt och logiskt tänkande, eftersom lösningarna varierar beroende på uppgiftens utseende och elevens egna tankar. Eleven får träning i att uttrycka sig matematiskt riktigt, både muntligt och skriftligt.

Den träning eleverna får i analytiskt och logiskt tänkande gör att de även vid problemlösning hittar andra lösningar än de rent mekaniska.

Birgitta Rockström, som har många års erfarenhet av arbete på grundskolan, berättar hur metoden skriftlig huvudräkning förändrade hennes undervisning från traditionell algoritmräkning till en undervisning som bygger på förståelse för matematiska begrepp och samband och som tar tillvara elevernas egna tankar och deras analytiska och kreativa förmåga. Dessutom upplevs räknandet av eleverna som intressant och roligt, vilket oftast leder till goda resultat.

Birgitta Rockström, folkskollärare, fortbildare och läromedelsförfattare Norrköping

Klicka här för full dokumentation

Hem