420 Tematiskt arbete i större arbetsområden ger eleven bättre möjligheter att nå längre i sina strävansmål i matematik i år 9

Gs, Skolledare
Föreläsning

Elisabeth Rudolphsson

I min undervisning utgår jag ifrån elevens förutsättningar, bakgrund och utvecklings-
möjligheter. Med den enskilda elevens förutsättningar som utgångspunkt formas strävansmålen i matematik för att i år 9 resultera i uppnåendemålen för just den eleven. Beroende på vilken nivå eleven befinner sig i sitt matematiska kunnande väljer jag olika verktyg för att göra de matematiska begreppen begripliga för eleven. Jag börjar läsåret med att skriftligt per brev presentera mitt arbetssätt för föräldrarna. Under höstterminen i år 7 arbetar vi bara med geometri (år 7 - 9) och delar ur talområdet som kan kopplas till metersystemet. Vi arbetar då ämnesövergripande med fysikkursen. Eleverna väljer själva och i samspråk med föräldrarna en 6 - 8 veckors planering av tre möjliga. Beroende på elevens strävansmål väljer eleven att arbeta med uppgifter av olika svårighetsgrad. Minst en gång i veckan har vi gemensam genomgång och diskussion i klassen, då eleverna antecknar i sin formel och faktabok. Förutom läroboken och formel och faktaboken använder jag det diagnostiska materialet för år 6 - 9 (skolverket) i min undervisning. I planeringen finns diagnoser inlagda, vanligtvis 3 - 4 uppgifter under en lektion. Diagnoserna används som komplement till skriftliga prov. Eleverna får värdera sig själva och för att träna begreppsförståelse arbetar vi praktiskt med olika mätövningar, mattespel samt grupp- och paruppgifter. Jag dokumenterar elevens kunnande och har återkommande samtal med eleverna utifrån deras resultat. Att arbeta med samma arbetsområde under en längre tid ger lågpresterande elever, flerspråkiga elever och elever med inlärningssvårigheter bättre förutsättningar att förstå ett begränsat antal begrepp inom ett arbetsområde men också högpresterande elever en chans att komma längre i sina strävansmål.

Utmärkt, ******* bra teknik, man lär sig lättare på det viset, skrev en högpresterande pojke i år 7 vid utvärderingen.

Elisabeth Rudolphsson är grundskollärare 4-9 i matematik/no och undervisar i år 7-9 på Valstaskolan i Märsta, Sigtuna kommun.

Klicka här för full dokumentation

Hem