309 Vi öppnar en affär

Fö/Gt, Skolledare
Föreläsning

Elsa Foisack

Vid en av landets specialskolor för döva och hörselskadade elever fanns ett år en grupp elever som hade behov av särskilt språkstöd och som dessutom hade svårt att tillgodogöra sig undervisningen i matematik. Vi sökte ett alternativt arbetssätt för att tillgodose elevernas behov och göra lärandet mer meningsfullt för dem. Med detta projekt vill vi beskriva hur vi arbetade praktiskt med att bygga upp en egen affär för att synliggöra matematiken. Projektet hade som syfte att ge varje elev möjlighet att använda och utveckla sina kunskaper i matematik utifrån sina egna förutsättningar samt att förstå och hantera de moment som kunden såväl som säljaren utför i en affär.

Med utgångspunkt i läroplanen, Lpo94, och kursplan för specialskolan för döva och hörselskadade (Skolverket, 2000/2002) kan projektets övergripande mål beskrivas i följande tre punkter:

• Att behärska grundläggande matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i vardagslivet
• Att utveckla tvåspråkighet med språken teckenspråk och svenska
• Att lära i samspel med andra

Vi ville arbeta så nära verkligheten som möjligt, för att synliggöra och praktisera de moment som ingår i att ordna, sortera och kategorisera förpackningar från en mataffär, att sälja och köpa varor i en affär, att uppskatta och beräkna kostnader samt att hantera pengar. Vi arbetade med såväl matematisk begreppsutveckling som språkutveckling. Vid projektets början formulerades lärandemål för varje elev, efter kartläggning av deras kunskaper i matematik och i överensstämmelse med deras individuella arbetsplan. Vi använde oss av tre olika typer av lärmiljöer: Verkliga miljöer som affären, kiosken och elevernas hem, Klassrummet samt Matematikverkstaden, där vi kunde skapa en anpassad miljö – en affär på elevernas villkor.

Elsa Foisack, universitetslektor i specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, var i många år lärare för döva och hörselskadade elever. Hon ledde detta projekt under sin tid som matematikutvecklare inom Specialskolemyndigheten.

Klicka här för full dokumentation

Hem