306 Etnomatematik – perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet

Allm, Skolledare
Föreläsning

Lennart Rönnberg
Irene Rönnberg

Etnomatematik är ett relativt nytt område inom den matematikdidaktiska forskningen. Enligt den definition som flertalet etnomatematiker ansluter sig till, är etnomatematik den matematik som praktiseras av identifierbara kulturella grupper i samhället. Exempel på sådana grupper är olika etniska grupper, olika yrkesgrupper, såväl hantverksyrken som akademiska yrken, och barn i olika åldrar. Inom etnomatematiken betonas skillnaden mellan den matematik som lärs ut i skolan, formell matematik, och den informella matematik som eleverna har utvecklat innan de börjar skolan, eller i sin vardag utanför skolan. En central frågeställning inom det etnomatematiska forskningsfältet är hur etnomatematik och erfarenheterna av etnomatematisk forskning kan införlivas i skolundervisningen för att elever ska nå ett bättre resultat. En undervisning som beaktar elevernas informella matematik och den matematik som utvecklats inom olika yrkesgrupper kan underlätta förståelsen av den formella matematiken och göra undervisningen mer relevant för eleverna. Viktiga faktorer för att elever ska bevara lusten att lära är begriplighet och relevans. För många elever har matematik liten eller ingen relevans. Många säger att de vare sig förstår matematiken eller vad de kommer att ha för nytta av den. När innehållet
inte uppfattas som meningsfullt och eleverna inte förstår det de arbetar med, är det svårt att upprätthålla intresse och motivation. En undervisning som beaktar elevernas informella matematik kan också bidra till stolthet och ökat självförtroende hos eleverna. I föreläsningen ges exempel på hur en sådan undervisning kan utformas. Etno-matematikens framväxt och aktuell forskning berörs också.

Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg undervisar på Borgskolan i Botkyrka kommun. De har skrivit skolverksrapporten ”Minoritetselever och matematikutbildning - en litteraturöversikt” och rapporten ”Etnomatematik – perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet”.

Klicka här för full dokumentation

Hem