905 Visst älskar barn matematik!

Allm
Föreläsning

Elisabet Doverberg
Lillemor Emanuelsson
Görel Sterner

Inom NCM har vi haft ett utvecklingsprojekt kring små barns matematik med ett pilotprojekt för lärare och barn i åldern 1-5 år. Arbetet har dokumenterats och presenterats i artiklar, böcker, utställningar och konferenser.

Vi har uppmärksammat barns möte med matematik för att underlätta erfarenhetsutbyte och reflektion om hur lärande iakttas, analyseras och utvecklas. Matematikens spännande, kreativa, utvecklande sidor med lekens betydelse för variation och mångfald i barns lärande har uppmärksammats. Matematik har en framträdande roll i förskolan. Vi skall ta tillvara barns nyfikenhet och förståelse och ge dem möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om matematik och lärande. Lärare och barn utvecklar tillsammans förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Fokus är inte formellt räknande eller symbolisering utan kreativitet och skapande aktiviteter där matematik finns i t ex rörelse, musik, språk, lek och bild. Barn får möta grundläggande begrepp – likheter och skillnader, form, sortering, klassificering, tid, längd, avstånd, vikt, volym, konstans, mönster, tal och rum i olika sammanhang. Hur synliggörs begreppen i vardagsarbetet, i leken och temat så att matematik ingår i helheten och inte blir ett fristående inslag?

Ett av projektets mål är att stödja nätverk i kompetensutveckling efter pilotförsöket. På olika platser har anpassade versioner av Pilotprojektet genomförts, vidare handledarutbildning för förskollärare, som deltog i projektet samt Matematik i förskoleklassen. En långsiktig satsning Uppdrag matematik pågår. NCM medverkar i olika nätverk och nätverksträffar.

Innehåll, organisation, utvärdering och uppföljning presenteras för att förmedla lust och kreativitet samt fördjupa och vidga det kunnande i matematik och didaktik, som lärare behöver för att stimulera och utmana barns intresse för och lärande i matematik enligt Lpfö 98.

Elisabet Doverborg är förskollärare, universitetslektor och forskare
Lillemor Emanuelsson är lågstadielärare
Görel Sterner är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog

De arbetar vid NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Universitet

Klicka här för full dokumentation

Hem