716 Tasks and Activities for Developing Students’ Mathematical Literacy

(svensk version följer)

Gr/Gy
Workshop

Eva Jablonka

Participants in this workshop should – if possible – also choose to go to the related lecture (see the description earlier in the program). Groups will be formed according to the age of the students teachers work with, that is early years of schooling (start of school to years 3/4); middle years of schooling (years 5 to 8/9); and upper years of schooling (years 9/10 to year 12). Participants are invited to bring examples of materials or textbooks they use, which can be used as a starting point. In the workshop participants will get some ideas of how conventional tasks can be analyzed and perhaps changed, as well as other examples of activities that can be carried out with the students in the classroom.

Eva Jablonka has studied mathematics, psychology, pedagogy and philosophy in Vienna, where she also earned a teaching degree for secondary and upper secondary schools. She worked in several employments as ‘gymnasium’, adult, and university teacher/researcher in Austria, Germany and Australia. She got her PhD in Mathematics education (1996) in Berlin. In 2002 Jablonka was the inaugurate coordinator of the International Centre for Classroom Research, University of Melbourne, and in 2004 she received the German ‘Habilitation’ in Educational science.
 

Uppgifter och aktiviteter som utvecklar elevers matematiska kunskap, Mathematical Literacy

(översättning av workshop 716)

Gr/Gy
Workshop

Eva Jablonka

Deltagare i den här workshopen bör – om möjligt – också gå till den tillhörande föreläsningen (se beskrivningen tidigare i programmet). Vi kommer att bilda grupper efter vilka årskurser lärarna arbetar med, en grupp för årskurser upp till 4, en annan för årskurs 5 till 9 och en för gymnasiet. Deltagare i workshopen inbjuds att ta med sig undervisningsmaterial eller läroböcker som de använder i sina klasser. Detta material kan sedan användas som utgångspunkt för analys och diskussion i workshopen och kanske vidareutvecklas. Dessutom kommer andra exempel ges i workshopen på
aktiviteter som lärare kan göra med sina elever i klassrummet.

Eva Jablonka har studerat matematik, psykologi, pedagogik, och filosofi i Wien, där hon också tog sin lärarexamen för undervisning i grundskolans senare år och gymnasiet. Hon arbetade på gymnasiet, komvux och universitet i Österrike, Tyskland och Australien. 1996 erhöll hon i Berlin sin doktorsgrad i matematikdidaktik.

Under 2002 var Eva Jablonka den första föreståndaren för International Centre for Classroom Research vid Melbourne-universitetet och 2004 fick hon den tyska ”Habilitation” i pedagogik.

Klicka här för full dokumentation

Hem