610 BeMa – Ett utvecklingsarbete för att stödja elevers kunskapsutveckling i matematik

Gr
Föreläsning

Lisa Dimming
Elisabeth Jansson

Svenska elevers matematikkunskaper uppvisar allvarliga brister. I Vänersborg kommun pågår därför sedan våren 2002 ett brett och långsiktigt utvecklingsarbete för att stödja elevers kunskapsutveckling i matematik. Satsningen som omfattar alla lärare från förskoleklass till år 9 består av tre parallellt löpande delar:
-    Att synliggöra hur barn och ungdomar utvecklas matematiskt.
-    Didaktiska diskussioner. Hur kan vi med hjälp av bland annat problemlösning och varierad färdighetsträning stötta eleverna utan att tappa fokus på det de skall lära sig?
-    Diskussioner kring olika sätt att bedöma och dokumentera elevers kunskaper i matematik.

Syftet med satsningen är bland annat att få en ökad måluppfyllelse och hjälpa eleverna att ta ett större ansvar för sin egen utveckling och kunskapsinhämtning.

Till vår hjälp har vi tagit fram och implementerat bedömningsunderlaget BeMa. Underlaget beskriver utvecklingslinjer inom olika kunskapsområden i matematik. Fokus ligger på begreppsförståelse och kvalitéer i elevernas kunnande. Bedömningsunderlaget skall ses som en modell av den kunskapsväv matematiken består av och en hjälp i kartläggningsarbetet av elevernas kunnande i matematik.

I vår föreläsning beskriver vi hur vi lagt upp vårt kompetensutvecklingsarbete och hur vi med BeMa-materialet som utgångspunkt stöttat lärarna i deras matematikundervisning.
Lisa Dimming, Elisabeth Jansson Matematikutvecklare Vänersborgs kommun.

Klicka här för full dokumentation

Hem