415 Koncentrationsläsning i matematik år 7-9 på Tunaskolan i Luleå

Gr, Skolledare
Föreläsning

Lena Heikka
Maria Björklund
Catharina Essberg
Agneta Hedenström

Problemet som vi hade var att många elever ej hann nå förståelse för de olika momenten i läroboken eftersom varje moment bearbetades under en kortare tid i varje årskurs. Elever och lärare kände stress när man följde läromedlens uppstyckade upplägg. Många elever var ointresserade av matematik p.g.a. att man ”bara” räknade i boken och matematik upplevdes som något svårt.

Förändringen som vi gjorde läsåret 02/03 var att matematikkursen för år 7-9 delades in i 8 områden som vart och ett bearbetas under en längre och sammanhållen tidsperiod. Läromedel och annat matematikmaterial används på ett helt annat sätt och mycket material produceras av matematiklärarna som planerar undervisningen gemensamt.

Erfarenheter som vi hittills sett är att många elever hinner nå en djupare förståelse vilket resulterar i att eleverna tycker att matematik är roligare än med det tidigare arbetssättet dessutom når fler högre betyg. Både elever och pedagoger upplever minskad stress och det utökade samarbetet mellan matematiklärarna leder till utveckling av matematikundervisningen.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem