413 Med verkligheten som bas för matematikundervisning

Gt
Föreläsning

Marianne Rönnbom

Att undervisa utifrån verkligheten är en huvudsak.
I vad mån utnyttjas då omvärlden som bas för matematikundervisningen?
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer... Så börjar kursplanen i matematik från 2000.
Det finns stora möjligheter att låta eleverna möta aktuella, autentiska och relevanta exempel vid exempelvis promenader i närmiljön, exkursioner och studiebesök samt i annonser och tidningsartiklar.

Varje matematiklektion kan för alla åldersgrupper inledas med något intressant hämtat från verkligheten. Eleverna kan då möta något autentiskt och angeläget. Det finns stora möjligheter att utgå från något lokalt och relevant för eleverna. Det kan handla om ett kortare samtal, något som initierar till en diskussion eller som utgångspunkt för att skaffa ny kunskap. Man kan problematisera utifrån något känt och då blir det synligt för eleverna, att matematik är exempelvis ett verktyg och ett sätt att ge information. Detta kan leda till att eleverna inte kopplar ihop matematik enbart med läroboken och skolmatematik.

Marianne Rönnbom är universitetsadjunkt vid Lärarutbildningen vid Malmö Högskola och undervisar där i huvudämnet Matematik och lärande samt i sidoämnet Matematik från början. Även fortbildningsuppdrag ingår i tjänsten.

Klicka här för full dokumentation

Hem