401 Matematik – ett talspråk

Allm
Föreläsning

Lennart Carleson

Den vitsiga titeln syftar på matematikens ursprung i vår önskan att beskriva naturen. Grundläggande begrepp är t.ex. antal, geometri och kontinuitet. Matematik används alltmer både i vårt dagliga liv och i all sorts vetenskap och jag skall ge diverse exempel.

Mer precist har här beskrivits tillämpad matematik. Egentlig matematik är en egen vetenskap som har till uppgift att analysera de använda begreppen. Centralt är sådant som definition, bevis och sats. Samspelet med tillämpad matematik är intressant och tankeväckande.

Slutligen skall jag diskutera hur skolan bör förhålla sig till dessa två aspekter på ämnet.

Lennart Carleson är professor emeritus i matematik vid KTH, Uppsala universitet samt UCLA och Sveriges hittills enda mottagare av Abelpriset.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem