304 Matematikutbildning och arvet från Konfucius

Allm, Skolledare
Föreläsning

Ma Li

Kulturella skillnaders betydelse för studier i matematik har börjat fånga uppmärksamheten hos lärare och forskare. Olika kulturellt påverkade sätt att närma sig matematiken har kunnat urskiljas. Studerande från den så kallade ”Confucian Heritage Culture” (CHC) anses oftast föredra ett närmande från ytan. Ändå visar internationella jämförelser att dessa studerande presterar bättre än jämförbara studerande med annan kulturell bakgrund. Hur kan ett sådant skenbart paradoxalt fenomen förklaras? En inblick i ämnet kan vi förhoppningsvis få från denna föreläsning.

Ma Li är född och uppvuxen i Kina. Som student kom hon till Europa för att ”studera för mästare” från ABC (Amsterdam, Berlin, Cambridge). Hon tog sin doktorsexamen vid Chalmers och tjänstgör nu som biträdande professor i matematik vid Högskolen i Hedmark, Norge. Hon är intresserad av bl. a matematikens lärande och historiska utveckling i olika kulturer.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem