127 Nationella prov i matematik för gymnasial utbildning – bakgrund, utveckling och resultat

Gy, Skolledare
Föreläsning

Timo Hellström
Erika Boström
Gunnar Wästle

Föredragshållarna vill ge en bakgrund till utformningen av de nationella proven i matematik för gymnasieskolan och beskriva något av processen vid utvecklingen av proven. Elevresultat och lärares synpunkter på proven kommer även att beröras och diskuteras. Deltagarna kommer att ges möjlighet att ställa frågor om provens utformning och roll.

Föredragshållarna arbetar alla inom den projektgrupp vid Umeå universitet som på Skolverkets uppdrag utvecklar de nationella ämnesproven i matematik för kurserna B, C och D i den gymnasiala utbildningen.

Klicka här för full dokumentation

Hem