111 Kan vi forebygge matematikkvansker?

Gt
Föreläsning

Olav Lunde

Problemstilling: Nyere forskning tyder på at lærevansker kan reduseres med opptil 70 % ved tidlig registrering av vansker, rask iverksetting av tiltak og forebygging som sikrer at fundamentet for den videre læringen er til stede. -Kan vi legge dette fundamentet i barnehagene?

Innhold:
Gjennom en praktisk arbeidsmodell vil en vise hvordan en i barnehage og første klasse kan arbeide med matematikken for å legge et slikt fundamentet og forebygge senere matematikkvansker.

Med utgangspunkt i de typiske kjennetegnene ved matematikkvansker, vil en analysere 4 sider ved matematikken : - at den er et språkfag, et tenkefag, et regnefag og et kontekstfag. Videre vil en beskrive 12 ulike aktiviteter som kommer når disse  sidene settes sammen som et tetraeder.

En vil også vise hvordan modellen kan være et praktisk verktøy for utformingen av arbeidet med matematikk i barnehagen. Olav Lunde, seniorrådgiver (magister i pedagogikk) ved Forum for matematikkmestring, Sørlandet kompetansesenter, Kristiansand. Forumet er del av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet i Norge. Lunde har tidligere arbeidet som skolepsykolog.

Har utgitt en rekke artikler og bøker om matematikkvansker og andre pedagogiske emner.
(Se www.statped.no/sorlandet/matematikk).

Klicka här för full dokumentation

Hem