Välkommen till
Matematikbiennalen 2010

Den första matematikbiennalen i Sverige ägde rum i Stockholm 1980. Huvudstaden var värd även 1982 och 2008. Temat för biennalen 2010 är detsamma som förra gången: Matematik – en huvudsak! Planeringsarbetet har gjorts av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Stockholms stad är även denna gång medarrangör och biennalen genomförs med stöd av Skolverket, Riksbankens Jubileumsfond och Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Matematikbiennalen har som vanligt föregåtts av det internationella forskningsseminariet om matematikdidaktik – Madif 7.

Det övergripande syftet med matematikbiennalen är att åstadkomma ett lyft i matematiken i Sveriges skolor. Biennalen vill inspirera skolledare att verka för en utveckling av matematikundervisningen. Den absolut viktigaste personen är dock läraren och biennalen vill uppmärksamma och erkänna lärarens nyckelroll. Att ta sig an den unga människans lärande med ämneskunskap, beprövad erfarenhet och didaktisk medvetenhet är en utmaning vare sig det gäller elever med svårigheter i matematik eller särskild fallenhet för ämnet. Matematikbiennalen är ett återkommande tillfälle till meningsfulla och idéväckande möten kring matematikundervisningen med kollegor från andra skolor än den egna. Även i år utdelas Nämnarens stipendium för bästa idéutställning.

Skolverket fördelade under 2009 nästan 87 miljoner kronor till stöd för olika lokala utvecklingsprojekt i matematik. 2010 kommer ytterligare projekt att få del av regeringens satsning på ökad kvalitet i matematikundervisningen. Nya kursplaner i matematik för grundskolan har nyligen lagts ut på remiss och arbetet med ämnesplanerna i matematik för gymnasiet pågår. Här på biennalen presenteras och diskuteras dessa ämnesplaner.

NCM:s uppgift är att stödja och utveckla matematikutbildning i alla skolformer. För att utveckla matematikundervisningen behövs kontinuerligt samarbete mellan förskola, grundskola, gymnasium och högskola.

I Stockholms stad är utvecklingsinsatser inom matematik ett prioriterat område 2008-2010. Exempel på långsiktiga metodsatsningar som riktar sig till lärare är Lesson Study och Learning Study. Seminarier som handlar om till exempel lustfyllt matematiklärande och laborativ matematik som ekvationsspel, varvas med expertlärarstöd, idéskolor och matteklubbar.

PRIM-gruppen vid Stockholms universitet har länge konstruerat och utvecklat nationella prov i matematik och därmed bidragit till forskningen i matematikdidaktik. Det senaste tillskottet är provet för åk 3 och implementeringsmaterial i bedömning av kunskaper i matematik för de tidigare skolåren.

Det är härmed med stor glädje som vi hälsar er alla varmt välkomna till Stockholmsmässan i Älvsjö och Matematikbiennalen 2010!  Denna gång har vi föreläsare från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Israel, Storbritannien och USA. Vi ser fram emot att ta del av det senaste inom undervisning, forskning och utvecklingsarbete tillsammans med inspirerande kollegor.

 

Anneli Liukko

Projektansvarig för Matematikbiennalen 2010 

Hem