Personal A - Ö

Epostadress till NCM:s personal skrivs enligt fornamn.efternamn@ncm.gu.se
Ulrica Dahlberg
Ulrica är gymnasielärare i matematik och fysik. På NCM jobbar hon med publikationer, Kängurun och på senare år läggs stor del på Matematiklyftet där hon bland annat varit projektledare för IKT-modulerna. Hon deltar även i arbetet med Matematikverkstaden och utvecklar laborativt material för gymnasiet.

031 786 2286

Günther Dippe
Günther är IT-ansvarig vid NCM, miljösamordnare samt arbetsmiljöombud. Han har en mastersexamen i IKT och Lärande från IT-universitetet i Göteborg. Förenklad CV (pdf).

070 978 1935

Calle Flognman
Calle är gymnasielärare och har bland annat arbetat på högstadiet, gymnasiet och gymnasial vuxenutbildning. Arbetar som redaktör för tidsskriften Nämnaren och medverkar i arbetet med Nämnaren på Nätet. Bland intresseområdena ryms öppna frågor i undervisningen, matematikundervisningens språk och kommunikation i klassrummet.

031 786 6989

Ann-Charlotte Forslund
Ann-Charlotte arbetar med försäljning, order, fakturering och distribution av böcker, rapporter och våra tre tidskrifter, Nämnaren, Normat och Nomad samt en del övriga adminstrativa uppgifter.

031 786 6985

Anette Fröberg
Anette arbetar inom administrationen med bl a ordermottagning, försäljning, fakturering och distribution av böcker och har även hand om en del ekonomihandläggning.

031 786 2203

Ola Helenius
Ola är doktor i matematik med bakgrund från Chalmers och Göteborgs universitet, där han också har undervisat inom grundutbildningen och arbetat med utåtriktad verksamhet.
Hans forskningsintressen är breda men rör matematiklärandets villkor på ett eller annat sätt. I forskargruppen AMBLE - Arena for Mind, Brain, Learning and Education samarbetar Ola med pedagoger, psykologer och neurovetare för att undersöka matematiklärandets psykologiska och neuronala grunder och hur olika former av matematikundervisning kan stödja barn med olika kognitiva förutsättningar. I ett samarbete med Torkel Klingberg vid Karolinska institutet studeras likartade frågor, men där utvecklas också spel för matematikträning och andra liknande pedagogiska hjälpmedel som forskarna sedan undersöker effekten av. Ett annat av Olas forskningsintressen rör förskolans matematik och matematiklärande genom lek. Tillsammans med en forskargrupp med medlemmar från Sverige, Norge, Danmark och USA undersöks inte bara barns lärande i förskolemiljö utan även vilka kunskaper som förskollärare som skall undervisa i en sådan kontext behöver. Ett ytterligare forskningsintresse rör fortbildning av matematiklärare, speciellt i stor (nationell) skala. Tillsammans med forskare från Mälardalens högskola undersöks effekten av olika fortbildningsinsatser på lärarnas undervisning och attityder och på deras elevers lärande. Ola är dessutom intresserad av sociopolitiska dimensioner av utbildning, t ex hur olika gruppers praktiska möjligheter att studera matematik beror på relationer mellan deras bakgrund och erfarenheter och skolsystemets konstruktion. De senaste åren har Ola arbetet med den nationella satsningen matematiklyftet, både med konstruktion av själva programmet och med framtagning av många av de fortbildningsmoduler som programmet består av. Ola är medlem i styrelsen för SMDF, Sveriges matematididaktiska förening, och samordnar nätverket LUMA - LärarUtbildare i Matematik. Han är även medlem i två kommittéer vid Kungliga vetenskapsakademin, SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning och Framtidens Skola.

070 958 9384

Johan Häggström
Johan Häggström har en bakgrund som matematiklärare i grundskolan. Sedan 1992 är han verksam i utbildningen av matematiklärare vid Göteborgs universitet och har disputerat i matematikdidaktik med en jämförande studie av matematikundervisning i Sverige och Kina. Han är särskilt intresserad av relationen mellan undervisning och lärande i matematik, och är engagerad i flera Learning Study projekt tillsammans med matematiklärare.
    Johan medverkar i The Learner's Perspective Study och LGK-projektet (Vetenskapsrådet). Han är redaktör och ansvarar för produktionen av NOMAD.
Johan är medlem i Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning SMDF.

031 786 6987

Peter Nyström
Peter Nyström är föreståndare för NCM sedan 1 maj 2012. Han utbildade sig först till kemist, men sadlade snart om till lärare i matematik och kemi, och har undervisat i grundskolan, men framförallt i gymnasieskolan. När Umeå universitet fick uppdraget att utveckla nationella kursprov i matematik för gymnasieskolan fick Peter anställning där och var ansvarig för kursprov i såväl matematik A som matematik E. Efter att ha disputerat på en avhandling i pedagogik blev Peter projektledare för arbetet med nationella prov vid Umeå universitet, ett uppdrag han hade fram till sista december 2012.
    Hans forskning har i hög grad hållit sig till det matematikdidaktiska området, där fokus ofta varit på bedömningsfrågor. Han har också på senare år i sin forskning ägnat sig åt internationella storskaliga studier, framförallt TIMSS, och under en rad år varit en av Skolverkets mest anlitade experter i det sammanhanget, framförallt i matematik men också i naturvetenskap. Genom åren har Peter även medverkat i många sammanhang som rör fortbildning av lärare, alltifrån föreläsningar vid biennaler och studiedagar på skolor till klassrumsnära stöd i matematik, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning.

076 6186 837

Görel Sterner

Görel är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog och undervisar i grundskolan i svenska och matematik. Hon har tillsammans med Ingvar Lundberg skrivit rapporten Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik.
    Arbetar på NCM som projektledare med specialpedagogiska frågor och matematikdidaktik i förskola och grundskolans tidigare åldrar.

073 681 45 88

Lena Trygg
Lena är textil- och matematiklärare och har undervisat åk 1-9 i textilslöjd, åk 6-9 i matematik och byggde under en tioårsperiod upp en matematiksal på skolan.
     Hon är en av Nämnarens redaktörer och arbetar även med annat redaktionellt arbete. Är tillsammans med Elisabeth Rystedt författare till Matematikverkstadsboken, vilken har reviderats för nyutgivning 2013. Ansvarar för NCM:s matematikverkstad samt tillhörande webbsidor och annat kringmaterial.
    Lena är särskilt intresserad av användandet av laborativa material i matematikundervisningen.

031 786 6982

Karin Wallby
Karin har arbetat som mellanstadielärare. Hon har ett speciellt intresse för undervisning kring tal- och taluppfattning, geometri och problemlösning och arbetar i redaktionen för olika bokprojekt inom NCM. Dessutom ingår hon i arbetsgruppen kring Kängurutävlingen och är en av författarna boken Geometri och rumsuppfattning med Känguruproblem samt till rapporten Elevgrupperingar.

031 786 2196

Rose-Marie Wikström
Rose-Marie är administrativ samordnare med ansvar för ekonomi- och personaladministration, rese- och konferensarrangemang samt övriga administrativa arbetsuppgifter. Rose-Marie har stor och lång erfarenhet från administration inom akademin från Fysik på Chalmers och Göteborgs universitet.

031 786 2206