Tydliga mål i styrdokumenten för förskolan

Förändringar i förskolans läroplan trädde i kraft den 1 juli 2011 och har sedan reviderats 2016. I läroplanen finns mål för barnens språkliga och kommunikativa utveckling, matematiska utveckling, samt naturvetenskap och teknik. Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

Förskolans läroplan >>


Läroplanens strävansmål i matematik konkretiseras i Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. Innehållet utgår ifrån sex historiskt och kulturellt grundade aktiviteter: räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara vilka är betydelsefulla för arbetet i förskolan. Konkretiseringen av målen avser att vara ett stöd för undervisningen i matematik i förskolan.

Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan >>

Innehåll: GS