Litteratur för förskoleklass

Skolans och förskolans matematik – kunskapssyn och praktik
Anette Jahnke (2016)
ISBN 9789144110943

Det finns idag en uppsjö av material som lärare kan använda när de undervisar i matematik. I Skolans och förskolans matematik finns endast ett fåtal aktiviteter för undervisning beskrivna. Istället är ambitionen att ta ett steg tillbaka och undersöka aktiviteternas syfte. Vad är matematik? Vad innebär det att behärska matematik? Är skolans matematik användbar?
 Skolans och förskolans matematik i relation till vetenskapens och yrkeslivets matematik och barns spontana matematik i vardagen synliggörs. Att behärska matematik handlar nämligen inte bara om att uppvisa förståelse, färdigheter eller förmågor, utan grundar sig på en oformulerad ”tyst kunskap” som skapas i den praktik vi befinner oss i.

Boken vänder sig till alla kategorier av lärare som undervisar, eller kommer att undervisa, i matematik – från förskola till gymnasieskola och vuxenutbildning.
 Genom bokens fem essäer ges lärare möjlighet att utveckla sin praktik och reflektera över sin kunskapssyn. Som stöd för detta finns diskussionsfrågor för att pröva väckta idéer mot kollegor, kurskamrater och elever.


Matematikdidaktik i förskolan
Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Heaney & Anna Wernberg (2016)
ISBN 9789140691316

Vad är matematik i förskolan? Hur kan man väcka barns nyfikenhet på matematik? Författarna visar hur man kan utgå från det som barn redan vet och kan, och utifrån ett sådant förhållningssätt arbeta med olika matematiska aspekter i förskolan. I boken ges ett särskilt perspektiv på matematikdidaktik i förskolan, där barnet och leken sätts i centrum. Författarna problematiserar de matematiska målen i förskolans läroplan med hjälp av Alan Bishops sex kulturhistoriska matematiska aktiviteter: leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna. Dessa aktiviteter beskriver hur matematik skapas och används i alla mänskliga kulturer. Genom en förståelse för hur dessa aktiviteter fungerar kan man förverkliga de matematiska målen i förskolans läroplan och samtidigt utveckla lekfulla, matematiska barn.


Problemlösning som utgångspunkt
Hanna Palmér & Jorryt van Bommel (2015)
ISBN 9789147117154

I Problemlösning som utgångspunkt delar författarna med sig av sina erfarenheter från att arbeta med problemlösning i förskoleklass. Genom sin forskningsstudie visar de att det är möjligt, önskvärt och roligt, för både elever och lärare, att låta matematikundervisningen ha sin utgångspunkt i problemlösning.


Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
Görel Sterner, Ola Helenius & Karin Wallby (2014)
ISBN 9789185143252

Boken riktar sig till lärare som undervisar i matematik i förskoleklass men är också relevant för dem som undervisar i grundskolans tidiga årskurser. Boken innehåller såväl konkreta, tematiskt ordnade aktiviteter som teoriavsnitt om hur barn utvecklar sin förståelse för tal och räkning.
    På läsningens område talar vi om språklig medvetenhet. På motsvarande sätt bör förskoleklassens undervisning i matematik utveckla barnens intuitiva känsla för antal och mönster till mer uttalad medvetenhet om relationer inom tal, mellan tal och mellan tal och omvärld.
    Materialet är utvecklat och utprövat med hjälp av lärare i förskoleklass.
 
För prisuppgift och beställning >>


Mattesånger
Kulturverkstan (2014)

Hur lång är en ko? Orkar djungelmyran äta upp en fjärdedels banan? Vilka är Tiokamraterna som alltid håller ihop? På ett lekfullt sätt får vi möta grundläggande matematiska begrepp och reflektera över tid och rum i sällskap med barnmusikduon Smultron & Sång.I Mattesånger kan vi sjunga och följa med i lätta rörelser.

Boken (med CD ) innehåller sångtexter, rörelsetips och inspirerande bilder. De specialskrivna sångerna är lämpliga att använda i förskola, förskoleklass och grundskolans lägre årskurser. Alla sångerna är skrivna av musikern och läraren Bosse Sjöbom.


Matematik för alla Aktiv matematik från förskoleundervisning till förskoleklass
Tilly Kajetski & Minna Salminen (2013)
ISBN 9789144085272

Syftet med boken är att göra matematiklärandet hos barn i förskoleåldern mer glädjefullt och att erbjuda matematik för alla. Matematiklärandet kan främjas genom att utnyttja barns naturliga sätt att agera. Under förskoletiden uppnår barn goda matematiska färdigheter om de vuxna vet hur de förmatematiska färdigheterna är uppbyggda och om de arbetar systematiskt. I aktiv matematikundervisning används olika redskap på ett mångsidigt och målinriktat sätt. Det ger barnet stöd för det individuella lärandet. De sex matematiska aktiviteter som har beskrivits av Alan Bishop återfinns i bakgrundstexterna till förskolans reviderade läroplan. I denna bok ges konkreta exempel på hur aktiviteterna kan komma till uttryck i förskolans verksamhet. Varje aktivitet är också beskriven med en kort inledande text. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskoleklass.


Lärplatta och matematik Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass
Erika Olsson (2013)
ISBN 9789186611590

Surfplatta, lärplatta eller läsplatta? I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt.

Läs mer ...


Matematik i förskola och förskoleklass
Bo Johansson (2013)
ISBN 9789189040809

I boken presenteras talradsteorin med anpassning till undervisning i förskola och förskoleklass. Det finns en sammanställning av aktuell forskning på området och en beskrivning av rötterna till dagens uppfattningar om hur den tidiga undervisningen i matematik ska bedrivas. Förslag finns till övningar i talserie och siffror.


Förskoleklassens didaktik
Möjligheter och utmaningar
Helena Ackesjö, Elisabeth Frank & Katarina Herrlin (2012)
ISBN 9789127132429

I Förskoleklassens didaktik byggs en didaktisk bro mellan förskola och skola. Hos sexåringar av i dag framträder både en begynnande läs- och skrivförmåga och en matematisk förmåga. För att barnen ska fortsätta att utveckla dessa förmågor i förskoleklassen behöver läraren känna till det centrala innehållet inom dessa ämnesområden. Först då kan de styra arbetet i rätt riktning. Inledningsvis ges teoretiska perspektiv på bland annat lek och lärande, vilket vävs samman med verksamhetsknutna exempel där kopplingar görs till svensk- och matematikämnets didaktik.


Den lustiga lilla gubben och rymdvarelserna
Nomi Cohen (2012)
ISBN 9789144086729

Den lustiga lilla gubben och rymdvarelserna är en fristående fortsättning på Den lustiga lilla gubben. Precis som i första boken måste du här lösa räknegåtor för att ta dig framåt i sagan som denna gång bl a handlar om busiga katter, rymdvarelser och väldigt många pannkakor. Passar för räknesugna barn 5–9 år.


Mattelekar för förskola och F-klass
Rae Pica (2012)
ISBN 9789173152914

I Mattelekar för förskola och F-klass går leken hand i hand med matematiken. I 97 olika aktiviteter får barnen med hjälp av lek, musik, ramsor och rörelser stifta bekantskap med grundläggande matematiska begrepp. Författaren betonar sambandet mellan matte, motion och musik. Barnen får möjlighet att lära med hela kroppen och med alla sinnen. Basen i övningarna är hela tiden barns inbyggda lust att leka.

Lekarna är sorterade under sex matematiska områden: kvantitativa begrepp, att känna igen siffror, räkning, ett till ett-förhållande och mätning, enkel geometri, ordningsföljd och mönster samt att räkna. Inom varje område får pedagogen förslag på ett stort antal aktiviteter, sorterade från enklare till svårare nivå. Många övningar går att göra helt utan material, de övriga kräver endast enkel utrustning som oftast finns till hands.


Teknik & matematik i förskola och förskoleklass
Tidningen Förskolan (2012)
ISBN 9789197902380

Har du tänkt på hur mycket teknik och matematik som redan finns i förskolans vardag? Vad matematik är för de allra yngsta? Och hur man kan utveckla matematik och teknik i förskoleklassen? Här hittar du exempel på hur du kan utmana och inspirera barnen genom att fånga lärandet i stunden.


Mattemusik – en metod för ämnesintegrerat lärande
Andreas Ebbelind & Bitten Löfgren (2010)
ISBN 9789125090257

Mattemusik är en arbetsmetod årskurs F–3 som har utvecklats av matematikläraren Andreas Ebbelind och musikläraren Bitten Löfgren. Genom att arbeta samtidigt med matematik och musik får barnen tillfälle att lära sig med alla sinnen. När de sjunger och dansar till sången "Treans vals", lär eleverna till exempel känna valsens taktart (tre-takt) samtidigt som de genom sångtexten repeterar in treans tabell på ett lekfullt sätt. Och kunskapen upplevs med hela kroppen, vilket gör att den blir mycket lättare att minnas.

Boken kan användas av matematik- och musiklärare som vill samarbeta, men även av pedagoger som på egen hand vill hitta en ny och fördjupande infallsvinkel på sitt eget ämne. Och man behöver inte kunna spela och sjunga för att kunna jobba med mattemusik. Till boken finns en cd-skivan Mattelåtar med de 34 mattesångerna, både med och utan sång (beställs separat).


Tal: och de fyra räknesätten
Håkan Sollervall (2007)
ISBN 9789144045276

Denna bok riktar sig till dig som är intresserad av att bredda och fördjupa dina kunskaper i matematik. Den är särskilt skriven med tanke på att kunna användas inom svensk lärarutbildning. Genom metodisk variation mellan matematikens olika representationsformer erbjuds du många spännande infallsvinklar och sätt att arbeta med talen och de fyra räknesätten. Hur resonerar och tänker barn om de fyra räknesätten?


Hur långt är ett äppelskal?
Annika Persson & Lena Wiklund (2007)
ISBN 9789147053582

Författarna berättar om de möjligheter till lekfullt och meningsfullt lärande som ryms inom förskoleklassen som skolform, och om det tematiska arbetssätt som blivit deras drivkraft och skänkt mening år deras pedagogiska arbete. Två delar beskrivs mer ingående. Den ena är matematik och den andra är språk och språkutveckling.


På tal om matte i förskoleklassens vardag
Kristin Dahl & Helen Rundgren (2004)
ISBN 9789125040030

Matematiken i skolan håller på att förändras. Spännande tankar och nya synsätt börjar ta form, både i debatten och ute i skolorna. Enligt läroplanerna ska matte finnas med hela vägen från förskola till gymnasium. Den här boken koncentrerar sig på matten i sexåringarnas förskoleklass. På tal om matte är upplagd som en dag i förskoleklassen. På så sätt kan matematiken komma in i allt det man ändå ska göra varje dag – på väg till förskolan, när man kommer dit, vid samlingen, fruktstunden, som lekar inne och ute. Och mycket mer. I nästan allt är matte inblandat! Boken beskriver enkla och lekfulla aktiviteter som kan fånga upp matematiken i vardagen och göra matte till något lustfyllt.

Matte blir till exempel att sortera, klassificera och para ihop, att mäta och väga, att se och beskriva symmetrier, mönster och proportioner. Och i sin tur kan detta arbetssätt ge upphov till samtal om form, storlek, siffror, tid, planering, pengar, avstånd, perspektiv, lägesord och antal. På tal om matte vänder sig i första hand till pedagoger i förskoleklasser, men kan även användas i årskurs 1–3.Matematik från början, NämnarenTema 4
Karin Wallby, Göran Emanuelsson, Bengt Johansson, Ronnie Ryding & Anders Wallby (red) (2000)
ISBN 9188450201

Hur blir barns första möte med matematik till en upplevelse som ger förutsättningar för en positiv och lustfylld fortsättning? Hur får man eleverna att bli vetgiriga och nyfikna och få tilltro till sin egen förmåga? Barns första erfarenhet av matematik i förskola och skola kan ha avgörande betydelse för deras fortsatta lärande. I den inledande undervisningen grundläggs barns inställning till matematik och även deras uppfattning om det egna lärandet och kunnandet. Matematik från början tar upp tidiga möten med matematik och beskriver erfarenheter och hur de kan utformas. Erfarna forskare och lärare ger både teoretisk bakgrund och praktiska exempel.

Boken tar sin utgångspunkt i kursplaner och läroplaner och visar hur förskola, förskoleklass och tidiga skolår kan ge spännande och fängslande matematikaktiviteter och utveckla barns lärande. Författarna lyfter fram variationen i barns erfarenheter och tänkande och ger många exempel på hur deras tankar och idéer kan tas tillvara. Exempel ges också på hur matematik i omvärlden kan synliggöras och ge upphov till spännande upptäckter, även för små barn.

Matematik från början stimulerar till erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete, till kompetensutveckling och vidare studier. Boken kan användas vid egen förberedelse och planering, vid diskussioner i personalgruppen och arbetslaget, vid fortbildning och grundutbildning. Genom att boken visar hur man kan arbeta praktiskt i det egna klassrummet och dessutom ger den bakomliggande teoretiska kunskapen fyller den ett länge känt behov inom svensk matematikdidaktisk utbildning för mycket unga elever.
Matematik från början är uppdelad i följande kapitel:

  • Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande, Ann Ahlberg
  • Att utveckla små barns antalsuppfattning, Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson
  • Lekens lustfyllda lärande, Elisabet Doverborg
  • Att stimulera barns intresse för och upptäckter i matematik, Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson
  • Att skapa möjligheter att förstå, Ingrid Olsson
  • Matematik och språk, Görel Sterner
  • En rik litteraturlista med hänvisningar till Nämnarenartiklar samt annan svensk och utländsk matematikdidaktisk litteratur avslutar boken.

För prisuppgift och beställning >>


Ska vi leka matte?
Kristin Dahl (1998)
ISBN 9789185143252

Mycket av det som Anton och Julia gör är faktiskt rena matten. De hoppar hage, målar clowner, gör godis och leker gissningslekar. De hjälper varandra att hitta lösningar. För ibland är matte lite finurligt. Men det är ju det som är spännande också. Kristin Dahls tredje mattebok vänder sig till barn från sex år och uppåt. Perfekt för familjen att leka tillsammans.


Innehåll: LT