Förskoleklass

Den 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen i läroplanen. Texten anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha bland annat med fokus på matematiska resonemang och uttrycksformer. Läs mer >>

Reportage från förskoleklasser
I reportage ges goda exempel på miljöer och verksamheter med fokus på förskoleklassens matematik- och språkutveckling.
Läs reportage >>

Nämnarenartiklar
Här finns artiklar med direkt anknytning till förskoleklass.
Till artiklarna >>

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling för förskoleklasslärare i olika kommuner.
Läs mer >>

Förstå och använda tal
I handboken Förstå och använda tal finns en individuell intervju avsedd för kartläggning av elevers taluppfattning i förskoleklassen.
Läs mer >>

Föräldrabroschyrer
I samband med produktionen av boken Familjematematik, togs det i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling fram tre broschyrer, Barn och matematik och de har senare uppdaterats. En broschyr vänder sig till föräldrar med barn i förskoleklass. Broschyrerna ger exempel på hur barn upptäcker matematiken i det vardagliga livet och hur föräldrar som ser barnets nyfikenhet och lust att förstå kan stimulera deras lärande.
Läs mer om broschyrerna >>

Litteratur för förskoleklass
I denna lista har litteratur med särskild relevans och intresse för lärare som arbetar med barn i förskoleklass samlats.
Till litteraturlistan >>

Innehåll: GS