Styrdokument

Här finns samlat de styrdokument som reglerar svensk utbildning och särskilt de delar som berör matematikutbildning.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98
Läroplanen har trätt i kraft den 1 juli 2011. Den reviderade läroplanen innehåller förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och riktlinjer, kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling samt förskollärares och förskolechefens ansvar.

»»» Läroplan för förskolan, Lpfö 98

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.

»»» Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
»»» Kursplanen i matematik

Läroplan för gymnasieskolan
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Läroplanen gäller för utbildningar som påbörjats efter den 1 juli 2011.

»»» Läroplan för gymnasieskolan
»»» Ämnesplan matematik
»»» Kursplaner:
Matematik 1a | Matematik 1b | Matematik 1c
Matematik 2a | Matematik 2b | Matematik 2c
Matematik 3b | Matematik 3c
Matematik 4
Matematik 5

Skollagen (2010:800)
Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Den trädde i kraft 1 augusti 2010.

»»» Skollagen

Övrigt
»»» Andra läroplaner

»»» Mer om skolans regelverk