Små barns matematik – en modell för kompetensutveckling

Här beskrivs ett exempel på en modell för kompetensutveckling i matematik i förskolan. Till boken Små barns matematik finns en studiehandledning och en kursplan som innefattar tio studiecirkelträffar. (En uppdatering pågår där studiehandledning och kursplan anpassas till den reviderade boken.) Materialet vänder sig framför allt till lärare som undervisar i förskolan. Kompetensutvecklingsmodellen har sin bakgrund i ett utvecklingsprojekt som NCM genomförde i samarbete med förskollärare och deras barngrupper 2003/04. Avsikten med projektet var att vidga och fördjupa det kunnande i matematik och matematikdidaktik som lärare har för att ta till vara och utmana förskolebarns intresse, uppfattningar och idéer med fokus på matematik. Projektets mål var bland annat att:

  • uppmärksamma barns möte med matematik och betydelse för fortsatt lärande
  • ge kompetensutveckling kring hur barns kunnande iakttas, analyseras och utvecklas
  • stödja arbetslag kring hur barns kunskapsutveckling kommuniceras
  • visa matematikens spännande, kreativa, utvecklande sidor - även för föräldrar
  • uppmärksamma lekens betydelse för lärandet
  • se hur lärares syn på matematik, på eget och på barns lärande i matematik utvecklades.

Boken visar hur spännande och engagerande olika begrepp, representationer och problemställningar i matematik är för små barn.

Läs mer om boken ...

Innehåll: GS