Prov, betyg och bedömning

Kunskapsmätningar görs på olika nivåer i skolsystemet. Vi har nationella prov bla för bedömning av elevers kunskaper och som stöd för lärares beygssättning, vi har nationella utvärderingar och inspektion för att utvärdera hur väl skolans matematikundervisning fungerar och vi har de internationella jämförelser som studerar hur väl olika länders utbildningssystem fungerar.

Till vänster finns information kring prov, betyg, bedömning, inspektion och utvärdering – de nationella proven, de internationella undersökningar som Sverige deltagit i, TIMSS och PISA, samt de miljöer som arbetar med proven, PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm och Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet.

Här finns även en sammanställning över dokument och texter som rör bestämmelser och litteratur om betyg och betygsättning.

Se även Statistik och utvärdering, Skolverket.