Grundskola


Här finner du material som passar grundskolan. Materialet är indelat under tre rubriker; Lektionsmaterial, Lärarmaterial samt Övrigt.

Lektionsmaterial

 • Strävorna »»»
  Strävorna är tänkt att användas dels som inspiration och stöd för undervisningen och dels som kompetensutveckling. Aktiviteterna är relativt färdiga att använda. De kan dock behöva anpassas för elever som behöver extra stöd eller extra utmaningar.
 • Kängurun »»»
  Kängurun är en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. Det finns tävlingsklasser för alla åldrar, från förskoleklass ända upp till sista kursen på gymnasiet. Dessutom finns en problembank bestående av tidigare års problem med lösningar och kommentarer för undervisningen.
 • Månadens problem »»»
  Här presenteras tre problem av olika svårighetsgrad för olika åldrar. Lösningar och kommentarer publiceras följande månad.
 • Uppslaget »»»
  Uppslaget i Nämnaren består alltid av en praktisk lektionsidé. Sedan år 2000 läggs alla ut i fulltext på Nämnarens webbplats. Här finns bland annat aktiviteter att prova i undervisningen.
 • Publikationer »»»
  Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem är en problemsamling för elever i alla åldrar, från grundskolans tidiga åldrar till gymnasiets sista kurser. I boken finns kapitlen Geometriska former och deras konstruktion, Operationer med former, Mätning, Mönster samt 
Klassisk geometri. Det finns även kommentarer för läraren om hur man kan arbeta med, utvidga och variera problemen samt lösningar. Till boken hör en CD med alla problem, så att man lätt kan göra egna arbetsblad.

  Matematiktermer för skolan ersätter tidigare matematikterminologiska skrifter för skolbruk. Över 1700 matematiktermer definieras, i många fall med exempel samt historiska eller etymologiska notiser.

Lärarmaterial

 • Nämnaren »»»
  En prenumeration på Nämnaren är en relativt billig fortbildning. Målsättningen med tidsskriften är att stödja och medverka till en förbättrad matematikutbildning inom bland annat gymnasieskolan genom att utveckla, publicera och kommentera beskrivningar och resultat från lärares beprövade erfarenhet.
 • Artikelregistret »»»
  Nämnarens artiklar finns sedan 1980 i pdf-format. Här kan du fritextsöka efter artiklar, bland annat ämnesvis, och på så sätt skräddarsy en fortbildning.
 • Matematikverkstad »»»
  Ett laborativt arbetssätt med utgångspunkt i en matematikverkstad är ett sätt att få variation i matematikundervisningen. Laborativa aktiviteter kan ge elever möjlighet att utveckla nyfikenhet och sin lust att lära. I en matematikverkstad kan elever få möta fler aspekter och förmågor av matematikämnet än vad som är möjligt om lektionerna enbart består av arbete med siffror och symboler i en lärobok..
  På webbsidorna finns information, foton och ytterligare material som utarbetats efter att boken Matematikverkstad publicerades, t ex en studiecirkelhandledning.
 • Konferenser »»»
  Här finns länkar till konferenser som behandlar matematik och matematikdidaktik – i Sverige, i Norden samt utanför Norden.
 • Kompetensutveckling »»»
  NCM har under åren samlat på sig erfarenheter kring kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik. Erfarenheterna kommer både från egna insatser och från kontakter med matematikutvecklare, lärare, utvecklingsstrateger, rektorer, skolchefer etc. Det övergripande syftet med sidorna är att vara ett praktiskt stöd vid planering och uppläggning av kompetensutveckling i kommuner, kommundelar eller skolor.
 • Publikationer »»»
  Förstå och använda tal – en handbok. Att kunna förstå och använda tal är en betydelsefull kompetens i dagens samhälle, något som alla elever måste få möjlighet att utveckla. Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på taluppfattning. Boken är speciellt inriktad på kritiska punkter som vi vet att många elever får problem med. Exempel ges på vanliga svårigheter och missuppfattningar. Dessa diskuteras och följs av allmänna och detaljerade förslag för undervisningen.
  Matematik – ett grundämne tar upp undervisning för elever i åldern 6–10 år. Som i tidigare NämnarenTEMA-böcker har redaktionen valt artiklar från Nämnaren – med tanke på kursplanen enligt Lgr 11. Dessa har uppdaterats, ibland översatts och kompletterats med nya artiklar från aktuell forskning och idérikt utvecklingsarbete. Fokus är hur alla elever i förskoleklass och i åk 1–3 ska få möta grundläggande matematik på ett meningsfullt sätt.

Övrigt

 • Nationella prov, betyg och bedömning »»»
  Här finns information kring prov, betyg, bedömning, inspektion och utvärdering – de nationella proven, de internationella undersökningar som Sverige deltagit i, TIMSS och PISA. Det finns även en sammanställning över dokument och texter som rör bestämmelser och litteratur om betyg och betygsättning.
 • Aktuella styrdokument »»»
  Här finns samlat de styrdokument som reglerar svensk utbildning och särskilt de delar som berör matematikutbildning.