Bakgrund

Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

Några av NOMADs syften är att stimulera, stödja och fostra nordiska och baltiska forskare och forskarstuderande med inriktning mot matematikdidaktik och angränsande områden, samt att därmed bidra till att utveckla matematiklärande och matematikundervisning inom alla nivåer i utbildningssystemet. NOMAD publicerar både teoretiskt och empiriskt grundade forskningsartiklar, såväl som rapporter av forskningsprojekt och forskningsbaserade utvecklingsprojekt. Strävan är vidare att tidskriften ska bidra till att göra nordisk och baltisk forskning i matematikdidaktik kända, både inom och utanför den nordiska och baltiska regionen.

Ansvaret för den operativa redaktionen har roterat mellan de nordiska länderna. Under de fyra första åren, 1993–1996, låg redaktionen och utgivningen vid Institutionen för Ämnesdidaktik, Göteborgs univesitet. För årgångarna 5–8, (1997–2000) var redaktionen och utgivningen placerad vid tre institutioner i Norge; Telemarksforsking–Notodden, Høgskolen i Telemark och Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling vid Universitetet i Oslo. Därefter flyttade redaktionen till Finland och Åbo Akademi i Vasa, som ansvarade för årgång 9 och 10. Redaktionen för årgång 11–13 var placerad i Danmark, vid universiteten i Roskilde och Aalborg. Från årgång 14 (2009) övergavs den ursprungliga policyn att rotera redaktionen mellan de nordiska länderna. Den nuvarande policyn är ha en samnordisk redaktion om minst fyra personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Redaktionsrådet och redaktionen eftersträvar en god kontakt med läsekretsen. Förutom forskningsartiklar välkomnar redaktionen även anmälningar och recensioner av litteratur, information om konferenser, symposier, kurser, nätverk, organisationer, forskarutbildning, forskningsanslag, stipendier, samt brev med synpunkter och frågor från läsekretsen.

NOMAD utges av NCM och kommer med fyra nummer per år.

Innehåll: JH