Tidskrifter och nyhetsbrev – fria online

Adults Learning Mathematics - an international journal
Forsknings- och debattartiklar om vuxnas lärande och undervisning i matematik inom alla utbildningsnivåer.

ALM - Adult Learning Mathematics - newsletters
Korta texter om exempelvis god vuxenundervisning i matematik och sammanfattning av forskningsartiklar. Påannonseringar av konferenser, nya publikationer och bokrecensioner.

Curie - en tidning från Vetenskapsrådet
Nättidskrift som speglar forskarvärlden med hjälp av krönikörer och bloggare.

The De Morgan journal
Forum och blog från London Mathematical Society med diskussioner, nyhetsförmedling och analyser omkring matematikundervisning.

Early years magazine (England)
NCETM:s tidskrift för dem som arbetar med eller är intresserade av små barns matematik.

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education (Turkiet)
Vetenskapligt granskad kvartalstidskrift inom flera utbildningsområden och aspekter.

FE magazine (England)
NCETM:s tidskrift för alla som undervisar i matematik inom utbildningssektorn. Artiklar om aktiviteter i landet, lektionsidéer på alla nivåer med mera.

Forum for Matematikkens Didaktik – nyhedsbreve (Danmark)
Nyhetsbrevet innehåller information om pågående doktorandstudier, forskningsprojekt, bokanmälningar, debattinlägg med mera.

History and Pedagogy of Mathematics Newsletter
Information om kommande och aktuella händelser och publikationer inom intresseområdet. Medlemmarna välkomnas att skicka in korta artiklar.

ICMI Bulletin
Bulletinen utkommer 2 gånger om året. Förutom rapporter från ICMI och dess study groups innehåller bulletinen även artiklar om olika aspekter av matematikundervisningen.

ICMI News
ICMI:s elektroniska nyhetsbrev informerar om ICMI:s rekommendationer och ståndpunkter, aktuella diskussioner och aktiviteter.

International Electronic Journal of Mathematics Education (IEJME) (Turkiet)
Akademiskt inriktade kommentarer och reflektioner över forskning och metoder inom matematikundervisning. Internationella vetenskapligt granskade artiklar som speglar teoretiska såväl som empiriska forskningsstudier.

International Journal for Mathematics Teaching and Learning (England)
Lärartidskrift som vill presentera stimulerande och utmanande idéer i matematikundervisning för grundskolan och gymnasiet.

International Journal for the History of Mathematics Education
Tidskrift som kommer ut två gånger om året och som i matematikundervisningen vill levandegöra matematikens historia.

International Organisation of Women and Mathematics Education, iowme Newsletter.
Om kvinnors matematikutbildning och kvinnor verksamma inom undervisningen.

International Study Group on Ethnomathematics, ISGEm Newsletter
Mycket sporadiskt utkommande nyhetsbrev om kulturella särarter inom matematiken såsom de kommer till uttryck i undervisningen.

Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers (USA)
Riktar sig till matematiklärare vid universitetes grundutbildning.

Journal of Humanistic Mathematics (USA) (peer reviewed)
En e-tidskrift, vars fokus ligger på de estetiska, kulturella, historiska, litterära, pedagogiska, filosofiska, psykologiska och sociala aspekterna av matematiken.

Journal of Mathematical Sciences and Mathematics Education (MSME) (USA)
Vetenskapligt granskad tidskrift som utkommer halvårsvis inom matematik och matematiklärande.

Journal of Mathematics and Culture (USA)
Vetenskapligt granskad tidskrift som ges ut av den nordamerikanska avdelningen inom etnomatematik. E-publicerar vartefter. Det senaste numret kan inte läsas online.

Journal of Mathematics Education (USA)
Ges ut av organisationen Education for all, som förespråkar livslångt lärande och allas rätt till utbildningsmöjligheter.

Journal of Mathematics Education at Teachers College (peer reviewed) (USA) Med start 2010 ska tidskriften komma ut en gång i halvåret. Artiklarna ska bygga på forskning och lärares beprövade erfarenhet inom ämnet.

Journal of Statistics Education (USA)
Tidskriften sprider information om statistikundervisning på alla nivåer – även utbildning på arbetsplatser och vänder sig till alla som undervisar i ämnet. Tidskriften är vetenskapligt granskad.

JUME, Journal of Urban Mathematics Education (USA)
Vetenskapligt granskad tidskrift, som publiceras halvårsvis på nätet men kräver aktiv registrering för åtkomst. Behandlar matematikundervisningen ur ett samhällsperspektiv genom kritiska analyser och frigörande pedagogik.

Learning Science and Mathematics Online Journal (Malaysia)
Learning science and mathematics ges ut i Malaysia en gång om året, i november, och vänder sig till lärare som undervisar i matematik och naturvetenskap i grundskolan och på gymnasiet.

LMFK-bladet (endast utvalda artiklar) (Danmark)
Ett gemensamt medlemsblad för Matematiklärarföreningen, Fysiklärarföreningen och Kemilärarföreningen. Medlemmarna är lärare på gymnasiala utbildningar.

Loci (USA)
Ges ut av Mathematical Association of America för The Mathematical Sciences Digital Library (MathDL) och innehåller artiklar från alla områden inom matematik med särskild betoning på datorteknologi och hur man kan använda matematikhistoria i undervisningen.

MAA FOCUS. The Newsletter of the Mathematical Association of America (USA)
Utges av The Mathematical Association of America och skriver om föreningsnyheter, matematik och matematikundervisning.

Math in the Media (USA)
Ett månadsmagasin med matematiknyheter insamlade från media.

Mathematics Teacher Education and Development (Australien)
Utges av Mathematics Education Research Group of Australasia, Inc. (MERGA) och innehåller artiklar om lärarutbildning i vid bemärkelse.

Medlemsutskicket, Svenska matematikersamfundet (Sverige)
Samfundet är en sammanslutning av matematikens utövare och vänner med ändamål att främja utvecklingen inom matematikens olika verksamhetsfält och befordra samarbetet mellan matematiker och företrädare för ämnets tillämpningsområden.

Nexus Network Journal: Architecture and Mathematics Online
Tidskriften utkommer 3 gånger om året och behandlar forskning kring arkitektur och matematik. Artiklarna är vetenskapligt granskade.

Numeracy (peer reviewed) (USA) Numeracy : Advancing Education in Quantitative Literacy. The Electronic Journal of the National Numeracy Network. Artiklar som ska stödja undervisning på alla utbildningsnivåer som behandlar matematik och statistik.

Philosophy of Mathematics Education Journal (England). Paul Ernest publicerar egna och andras artiklar om filosofiska aspekter och teoretiska reflektioner över matematikundervisningen.

Plus magazine (matematik) (England)
Kvartalstidskrift om matematikens skönhet och tillämpning. Framstående matematiker och vetenskapsmän skriver om matematiken i konsten, medicin, kosmologi och sport.

Primary magazine (England)
NCETM:s tidskrift för alla lärare och intresserade i grundskolans matematik.

Pythagoras (Sydafrika)
Pythagoras är en vetenskapligt granskad tidskrift med ett kritiskt förhållningssätt. Tidskriften presenterar aktuell matematikdidaktisk forskning och utveckling.

Qvintensen, Svenska statistikfrämjandets tidskrift (Sverige)
Statistikfrämjandets tidskrift utges med fyra nummer per år.

Research in mathematical education - journal of the Korean Society of Mathematical Education, Series D. (Sydkorea)
Tidskriften kommer ut kvartalsvis och behandlar matematikundervisning på alla nivåer från förskoleåldern till vuxnas lärande. Här publiceras ofta artiklar om lärande och undervisning gällande elever med särskilda matematiska förmågor.

Secondary magazine (England)
NCETM:s tidskrift för gymnasiets matematik. Publiceras varannan vecka.

SMDF:s medlemsblad (Sverige)
Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning ger sedan starten 1999 ut ett eget medlemsblad med aktuell information om pågående aktiviteter inom det matematikdidaktiska området, rapporter om och med forskning, med mera.

Statistics Education Research Journal
Vetenskapligt granskad tidskrift med två nummer per år har ambitionen att sprida forskningsbaserad kunskap till stöd för undervisningen och lärandet i statistik och sannolikhet på alla nivåer.

Sutra - The International Journal of Mathematics Education (Indien)
Sutra utkommer varannan månad och vänder sig främst till studenter och lärare med artiklar om de matematiska vetenskaperna, matematikens historia och kultur.

TME Online. The Mathematics Educator (USA)
Publiceras halvårsvis av MESA, the Mathematics Education Student Association at The University of Georgia. Den är alltså publicerad av lärarstudenter. (Men senaste numret är från hösten 2008)

TME, The Mathematics Enthusiast (USA)
Internationell, vetenskapligt granskad tidskrift om matematikdidaktik och matematikdidaktisk forskning. Behandlar politiska, sociala och kulturella aspekter av matematikundervisningen men även matematik tillgänglig för läsarna.

Innehåll: MD