Ämnes/kursplaner Gymnasieskola/Vuxenutbildning

Tidigare kursplanerAktuell ämnesplan

 

Tidigare kursplaner

Det har funnits många olika (ofta parallella) former för frivillig fortsatt utbildning efter den obligatoriska skolformen. Ur Eva Lindmarks bibliografi, läroplaner före 1970 finner vi: fortsättningsskolan, högre folkskolan, högre skola och läroverk, realskola, kommunala mellanskolan, gymnasiet, flickskolan, yrkesutbildning/fackskolan. Läs mer här om kursplaner för dessa skolformer före 1965...(obs under konstruktion).

Fackskola och gymnasiet 1965
Fackskola blev på 1960-talet benämningen på en frivillig påbyggnadsskola efter grundskolan som var ett alternativ till yrkesskolan. 1965 kom läroplanen för fackskolan som kallades Lfa65. Det fanns tre olika linjer: ekonomisk, social och teknisk. Fackskolan och yrkesskolan försvann båda på 1970-talet och ersattes av tvååriga linjer i den nya gymnasieskolan (Lgy 70).

Läroplan för fackskolan. Utg. av Skolöverstyrelsen. 1965. s 1-15, 201-212, 282-289.

Läroplan för gymnasiet. Utg. av Skolöverstyrelsen. Stockholm, 1965. s 1-16, 255-278.

Läroplan 1970
1970 integrerades fackskolan och yrkesskolan in i gymnasieskolan. Läroplanen för 1970 bestod av en allmän del (I) och en supplement del (II). Supplementdelarna gavs ut i olika häften och reviderades i flera omgångar under 80-talet. Här nedan finns utdrag ur dessa i form av förord, innehållsförteckning och de sidor som berör matematik.

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. II. Supplement. Tvåårig ekonomisk linje; tvåårig social linje; tvåårig teknisk linje. 1971., s 145 - 177.

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. II. Supplement. Treårig ekonomisk linje; treårig
humanistisk linje; treårig naturvetenskaplig linje; treårig samhällsvetenskaplig linje; fyraårig
teknisk linje.
1971. s1 - 26, 257 - 264

Under 1980-talet revideras supplementen:

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 2. Supplement 69. Matematik för tvåårig ekonomisk och social linje. 1980.

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 2. Supplement 75. Matematik för treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig teknisk linje. 1981

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 2. Supplement 93. Matematik för treårig
humanistisk, ekonomisk och samhällsvetenskaplig linje. 1983.

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 2. Supplement 93. Matematik för treårig humanistisk, ekonomisk och samhällsvetenskaplig linje. 1989.

Matematik som tillämpningsämne i gymnasieskolan. Samverkan matematik - och samhällskunskap. Skolöverstyrelsens 1971. (Studiepaketet för att överbrygga svårigheter vid samverkan.)

Läroplan 1994
Matematik - Ämnets syfte, Mål att sträva mot samt Ämnets karaktär och uppbyggnad, 1994

Kursplaner för Matematik A -E, 1994

Bakgrund/Kommentarer
Att växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Prop 1990/91:85.

Kursplan 2000
Matematik - Ämnets syfte, Mål att sträva, Ämnets karaktär och uppbyggnad samt kurserna Matematik - breddning, Matematik - diskret, Matematik A - E .

Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 94

Kursplan 2007 (ej genomförd)
Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier i ämnet Matematik i gymnasieskolan, 060821. De nya kursplanerna fastställdes av Skolverket sommaren 2006. Vid regeringsskiftet 2006 avblåstes reformen.

Bakgrund/Kommentarer
Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan. Prop. 2003/04:140.

Underlag till kursplan, sista versionen, 051220, framtaget av de inhyrda experterna Lars Mouwitz och Anette Jahnke.

Debatt gymnasiematematiken GY07:
Skolverket nonchalerar matematiken, 15 juni.
300 poäng räcker för vissa elever, 19 juni.
Slutreplik, 22 juni.

 

Aktuell ämnesplan

Uppdrag & fastställda ämnesplaner

Ämnesplan i Matematik, fastställd av regeringen 101202.
Via länken till Skolverket finner du en webbversion av ämnesplanen med kommentarer, jämförelse med kursplanen för grundskola och kursplanen från 2000 samt bedömningsstöd.

Bakgrund/Kommentarer/Remissversioner
Gymnasieskola 2011, Skolverket.

Gymnasieutredningens betänkande Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, SOU 2008:27, 080331.

Regeringens proposition 2008/09:199, Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Skolverket har utfört under januari 2009 ett deluppdrag åt regeringen.
Uppdrag: Uppdrag att utveckla en modell för ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning, regeringsbeslut 2009-01-22, U2009/149/G.

Redovisning: Modell för ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning, Skolverket.

Regeringens uppdrag till skolverket. Uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m.

Skolverket fick ett tilläggsuppdrag kring bland annat ämnesplanen i matematik , 100520.

Remissversion av ämnesplan i matematik, remissperiod 100531 - 100816, Skolverket.

Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m., här finner man Skolverkets förslag samt överväganden och ställningstaganden. 100923.

Skolverkets förlag till ämnesplanen i Matematik finner man i Bilaga 1, s 57 -94. 100923.

På s. 94 -99 i Bilaga 1 finner man Kommentar till ämnesplanen för ämnet matematik.