Kursplaner Grundskola - obligatoriska skolväsendet

Tidigare kursplanerAktuell kursplan

 

Tidigare kursplaner

Det har funnits elva kursplaner i matematik i Sverige för det obligatoriska skolväsendet, om vi inkluderar kursplanen för försöksverksamheten med nioårig enhetsskola. För en sammanfattning och beskrivning av utvecklingen se Bilaga Kursplaner i matematik ur ett historiskt perspektiv ur Kommentaren till 1994 års kursplan i matematik.
Eva Lindmark, Stockholms universitet, universitetsbiblioteket har sammanställt bibliografier över
Läroplaner och andra styrdokument före 1970 och efter 1970

Folkskolestadgan 1842
Folkskolestadgan 1842 var inte en läroplan men den innehöll bestämmelser som var styrande för undervisningen. Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående folkundervisningen i riket, 1842

Normalplan 1878
Den första egentliga kursplanen i matematik för folkskolan kom i Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor. Stockholm 1878

Normalplan 1889
Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor. Stockholm, 1889.

Normalplan 1900
Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor. Stockholm, 1900.

Undervisningsplaner 1919
Kungl. Maj:ts kungörelse angående undervisningsplan för rikets folkskolor. Given 31 oktober 1919. Stockholm.

Undervisningsplan 1955
Undervisningsplan för rikets folkskolor den 22 januari 1955.

Den nioåriga enhetsskolan
En omfattande försöksverksamhet ägde rum i samband med att enhetsskolan (kallad försöksskolan) på 1950-talet ersatte folkskolan och realskolan. En lång rad studieplaner i olika ämnen utkom. Timplaner och huvudmoment motsvarade läroplaner. Enhetsskolan ersattes 1962 av grundskolan.

Skolöverstyrelsen för läsåren 1951/1954, Timplaner och huvudmoment för studieplaner för skolor av A- och B-form vid försöksverksamhet i anslutning till 1946 års skolkommissions principförslag. Fastställda av Kungl. Stockholm, 1951.

Skolöverstyrelsen för läsåren 1955/1959, Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola. Fastställda av Kungl. Stockholm, 1955.

Skolöverstyrelsen att för läsåren 1959/62, Timplaner och huvudmoment vid försöksverksamhet med nioårig enhetsskola. Tillägg utfärdade av Kungl. Skolöverstyrelsen att gälla för läsåren 1959/62. Stockholm, 1959.

Läroplan 1962
Kursplan i matematik, utdrag ur Läroplan för grundskolan. Utg. av Skolöverstyrelsen. Stockholm, 1962. (Skolöverstyrelsens skriftserie ; 60)

Läroplan 1969
Kursplanen i matematik, utdrag ur Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Utg. av Skolöverstyrelsen. 1. Allmän del. Stockholm: Utbildningsförlaget.
Bakgrund/Kommentarer
Läroplan för grundskolan, Lgr 69. 2. Supplement. Kompletterande anvisningar och kommentarer. Matematik.

Läroplan 1980
Kursplanen i matematik, utdrag ur Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Utg. av Skolöverstyrelsen. Allmän del. Mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner. Stockholm: LiberLäromedel/Utbildningsförlaget, 1980.

Bakgrund/Kommentarer
Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Kommentarmaterial. Att räkna. En grundläggande färdighet. Utg. av Skolöverstyrelsen. Stockholm: LiberLäromedel/Utbildningsförlaget, 1982.

Läroplan 1994
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94

Kursplan i matematik, Stockholm: Utbildningsdepartementet, [1994].

Bakgrund/Kommentarer
Skola för bildning : huvudbetänkande / av Läroplanskommittén (SOU 1992:94)

Matematikämnet i skolan i internationell belysning, B., Johansson, G., Emanuelsson, T., Lingefjärd (red). Institutionen för ämnesdidaktik. Göteborgs universitet.

Kommentarer till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik, gäller för 1994 års kursplaner utgiven 1997.

Kursplan i matematik för grundskolan, reviderad 2000.

Kursplan i matematik för grundskolan med tillägg av mål för Årskurs 3 år, 2008.

 

Aktuell kursplan

Uppdrag & Lgr11

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, I Kapitel 3 finns kursplaner för olika ämnen. Kapitel 1 och 2 är i princip oförändrade från 1994 års läroplan.

Kursplan i Matematik inklusive kunskapskrav, webbformat Skolverket.

Bakgrund/Kommentarer/Remissversioner

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Skolverket.

Diskussionsunderlag i matematik. Skolverket.

Ett flertal publikationer kring stöd för bedömning enligt kunskapskraven är framtagna av Skolverket. Se Skolverkets hemsida.

SOU 2007:28 (2007). Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan. Stockholm: Fritzes.

Regeringens proposition: Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan, 2008/09:87.

Regeringens proposition En ny betygsskala, 2008/09:66.

Remissversion av kursplan i matematik grundskolan, Skolverket, remissperiod 0901221 - 100205.

Skolverkets förslag till kursplan i matematik, Skolverkets redovisning 30 mars 2010.