Kursplaner vid högskolor - Bologna

Den svenska högskolelagen och högskoleförordningen följer, sedan 1 juli 2007, de överenskommelser som slutits inom ramen för Bolognaprocessen.

I högskoleförordningen 6 kap. anges:

Kursplan
14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053).
15 § I kursplanen skall följande anges:

1. kursens benämning,
2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå,
3. antal högskolepoäng som kursen omfattar,
4. kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-, magister- respektive masterexamen,
5. kursens mål,
6. det huvudsakliga innehållet i kursen,
7. den kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas,
8. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet),
9. formerna för att bedöma studenternas prestationer,
10. de betygsgrader som skall användas,
11. om kursen är uppdelad i delar, och
12. om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat.

I propositionen Ny värld - ny högskola prop. 2004/05:162, avsnitt 6.2.2, under rubriken Mål för kurser hittar man begreppet förväntade studieresultat som är en översättning av "learning outcomes" (från början "intended learning outcomes"), ett begrepp utvecklat inom pedagogiken. Learning outcomes-filosofin är en grundstomme i Bolognaprocessen och ligger till grund för den europeiska examensstrukturen. En internationell arbetsgrupp utvecklade den och den finns beskriven i A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.

"Learning outcomes" används vid högskolor/universitet i arbete med kursplaner. Den nerlagda Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning drev även sidan kursutveckling.se för att ge lärare inom den högre utbildningen stöd i sitt arbete med att planera och utveckla kurser. Se även handledningar för framtagning av kursplaner vid olika lärosäten t.ex.