Kursplaner i andra länder

Kursplanereformer pågår ständigt runt om i världen. Denna sida togs fram 2009, med då aktuella kursplaner i olika länder, som ett stöd för det svenska reformarbetet vilket resulterade i nya styrdokument 2011. En uppdatering av denna sida pågår under 2014.

Här finner man kursplaner från förskola till gymnasienivå från följande länder, det finns även länkar till översiktlig information om respektive lands skolsystem.

International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Internet Archive (INCA) ger mycket information på en mer generell nivå t.ex beskrivningar av läroplaner, obligatoriska ämnen, antal undervisningtimmar/ämne, kursplanernas struktur, skolsystemets struktur osv. Däremot finner man (oftas) inte kursplaner i matematik.

INCA provides descriptions of government policy on education in Australia, Canada, England, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Korea, the Netherlands, New Zealand, Northern Ireland, Scotland, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the USA and Wales. It focuses on curriculum, assessment and initial teacher training frameworks for pre-school, primary, lower secondary and upper secondary education in schools (3-19 age range). The INCA website is funded by the Qualifications and Curriculum Authority (QCA) in England.

 

Danmark

Matematik i den 10-åriga grundskolan (webbversionen) , ny kursplan som börjar gälla läsåret 09/10. Ladda ner kursplan som pdf..

I gymnasieskolan (högskoleförberedande program) är alla ämnen inplacerade i ett nivåsystem: C - nivå 75 timmar à 60 min, B - nivå 200 timmar, A - nivå har 325 timmar (dessa bygger inte på varandra utan man läser ämnena antingen på C, B eller A-nivå). Det finns fyra högskoleförberedande program:

Matematik - hf och Matematik - hf - enkeltfag, hf är ett tvåårigt program för de som gått tio år i grundskolan, brett program med humaniora, naturvetenskap och samhällskunskap.

Matematik - hhx. hhx är ett treårigt program som förutsätter nio år i grundskolan, program med handel och ekonomi.

Matematik - htx, treårigt program som förutsätter nio år i grundskolan, program med naturvetenskaplig - och teknisk inriktning.

Matematik - stx, stx är ett treårig program och förutsätter nioår i grundskolan, brett program med humaniora, naturvetenskap och samhällskunskap.

Gymnasieskolan omformades 2005 och utvärderas. Ta del av utvärderingen av Danmarks Evalueringsinstitut, som även tagit fram utvärdering av kursplanerna för stx och htx ur ett internationellt perspektiv, läs rapporten.

Det finns 12 ingångar till yrkesutbildningar i Danmark, med respektive inriktningar vilket resulterar i 109 utbildningar med 325 specialiteter.
Kursplan för matematik i yrkesutbildningar

Kommentarmaterial till kursplan för matematik på yrkesutbildningar

 

England

The Early Years Foundation Stage (EYFS), Setting the Standard in Development, Learning and Care for children from birth to five.

Mathematics at key stage 1 (K1), 5 - 6 years old

Mathematics at key stage 2 (K2), 7 - 10 years old

Mathematics at key stage 3 (K3), 11 - 13 years old

Mathematics at key stage 4 (K4), 14 - 15 years old

Generell beskrivning av skolsystemet

Generell beskrivning av kursplaner

Qualifications and Curriculum Authority (QCA) är Englands motsvarighet till Skolverket.

 

Finland

Läroplan för grundläggande utbildning, kursplanen i matematik, s 153.

Grunderna för gymnasiets läroplan, kursplaner i matematik s 118.

Generell beskrivning av skolsystemet i Finland

Generellt kring yrkesutbildningar och under länken Yrkesinriktade grundexamina finner vi läroplaner (där matematik finns med) till yrkesutbildningar inom

Humanistiska och pedagogiska området
Kultur
Samhällsvetenskap, företagsekonomi och administration
Naturvetenskapliga området
Teknik och kommunikation
Naturbruk och miljö
Social-, hälso- och idrottsområdet
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

Utbildningsstyrelsen

 

Indien

innehållsförteckning och inledning, National curriculum framework 2005.

Curricular Areas, School Stages and Assessment, ur National curriculum framework, där matematik i skolan beskrivs övergripande på s 42 - 46.

Syllabus Elementary level, klicka i pdf-filen för att komma till kursplaner för matematik. Ibland fungerar detta inte. Prova då:

Syllabus For Secondary and Higher Secondary Classes, klicka i pdf-filen för att komma till kursplaner för matematik. Ibland fungerar detta inte. Prova då:

Position paper: National focus group of teaching of mathematics (2006) . Syftet med "position papers" är att ge stöd åt kursplaneutformare och författare till läromedel och lärarhandledningar och ses som en del i "National Curriculum Framework package". Från NCERT:s beskrivning: "The focus groups will be chaired by renowned scholars, practitioners, NCERT faculty, school teachers, and representatives of non-Government organizations. The Focus Groups will be expected to produce a research-based position paper, providing a comprehensive review of existing knowledge, representing an awareness of the field reality, especially in rural schools."

National Council Of Educational Research and Training

 

Japan

National Curriculum Standards for Kindergartens

Mathematics curriculum

Generell beskrivning av skolsystemet

Generell beskrivning av kursplaner

Ministry of Education, MEXT, Japan
 

Kina

Mathematics Curriculum Standards, Full-time Obligatory Education, åldrarna 6 - 14.

Mathematics Curriculum Standards, Ordinary Senior Secondary, för åldrarna 15 - 17.

Ministry of Education of People´s of Republic of China

Referens: Personlig kontakt med Prof. Sun Xiaotian, Central University for Nationalities, Beijing, China.: Engelsk översättning av kursplaner: Kwok-cheung Cheng, Faculty of Education, University of Macau, China.

 

Korea

The kindergarten curriculum of The Repblic of Korea

The 7th Mathematics curriculum, för åldrarna 6 - 15. Denna version är något reviderad från den införda 1998.

För årskurserna 10, 11 och 12 (gymnasienivå) finns sex olika valbara kurser i matematik. En översättning av dessa till engelska pågår och kommer i höst.

(Referens: Personlig kontakt, Hee-chan Lew, Korea National University of Education)

Generell beskrivning av skolsystemet

Generell beskrivning av kursplaner

Ministry of Education, Science and Techology

Ladda ner tio artiklar från Koreas presentation vid ICME-10 av Korean Sub-commission of ICMI (KSICMI)

 

Nya Zeeland

I Early Childhood Curriculum finner man matematikinnehåll inom de fem övergripande "strands" : contribution, belonging, well-beeing, exploration, communication.

Supporting Rich Mathematical Interactions in Early Childhood Education

The New Zeeland curriculum (2007, pdf) , för åldrarna 6 - 18, anger övergripande mål och ger en beskrivning av matematikämnet.

Mer ämnesspecifikt material finner man på The New Zealand Curriculum Online, under Learning areas: Mathematics and statistics och Key Collections

Generell beskrivning av skolsystemet

Generell beskrivning av kursplaner

Ministry of Education New Zeeland

 

Norge

Lereplan i matematikk, åldrarna 7 - 16 samt kursplaner för "videregående opplæring" Vg1 och Vg2. Dessa finns i vardera två varianter, T = mer teoretisk och P = mer praktiskt orienterad. Elever på yrkesutbildningar ska ha tre femtedelar av Vg1P eller Vg1T. (Tips: Ladda ner den gemensamma kursplanen för grundskola och "videregående opplæring").

Veiledning til læreplanen i matematikk, ...

Generell information kring yrkesutbildningar i Norge, videregående opplæring

Yrkesutbildningarna i en lista (längst ner på sidan).

 

Singapore

A Framework For A Kindergarten Curriculum In Singapore

Primary Mathematics Syllabuses, för åldrarna 6 - 11.

Secondary Mathematics Syllabuses, för åldrarna 12 - 15

Pre-University Education prepares students for the GCE “A” Level examination at the end of the 2-year junior college or 3-year centralised institute course. Students who completed their pre-university education will receive a School Graduation Certificate1.

Mathematics Higher 1 (H1) , the syllabus provides a foundation in mathematics for students who intend to enrol in university courses such as business, economics and social sciences.

Mathematics Higher 2 (H2), the syllabus prepares students adequately for university courses including mathematics, physics and engineering, where more mathematics content is required.

Mathematics Higher 2 (H2), the syllabus offers students who have a strong aptitude for, and are passionate about mathematics, an opportunity to further develop their mathematical modelling and reasoning skills.

Generell beskrivning av skolsystemet

Generell beskrivning av kursplaner

Ministry of Education, Singapore

Singapore Examinations and Assessment Board (SEAB)

 

USA

I USA har det inte funnits någon federal kursplan för matematik men nu är det under utformning.

Ett utkast till kursplan för skolans matematik K-12 Standards

Via webbplatsen The Common Core State Standards Initiative finner man College and Career Readiness Standards for Mathematics. Denna kursplan anger vad som anses vara väsentligt för att vara förberedd för högre studier och en yrkeskarriär.

The College and Career Readiness Standards for Mathematics består av tre sinsemellan beroende delar, en standard som beskriver sex aspekter som kännetecknar ett framgångsrikt matematisk arbetsätt, en standard som beskriver tio matematikområden samt exempel på uppgifter eller problemsituationer. Det tio matematiska områdena inleds alla med en beskrivning av området, därefter ges en beskrivning av centrala begrepp och centrala färdigheter. Till varje matematikområde finns en omfattande sammanställning av bakgrundsmaterial så som nationella reporter och jämförelser (benchmarks) på områdesnivå till ett tiotal kursplaner från andra länder.

De kursplaner som gäller för respektive stat finns på State Mathematics Standards Database som sammanställts av The Center for the Study of Mathematics Curriculum (CSMC).

The National Council of Teachers of Mathematics har genom åren tagit fram principer och riktlinjer för kursplaner:

Gemensam websida för Standards & Focual Points

Generell beskrivning av skolsystemet

Generell beskrivning av kursplaner - på Statsnivå.