Nationella kurs- och ämnesplaner i matematik

Hur såg de nationella planerna ut för hundra eller femtio år sedan i Sverige? Vad gäller nu? Vad är på gång? Ta del av äldre svenska kursplaner i matematik för obligatoriska och frivilliga skolväsendet tillsammans med nuvarande kursplaner och information kring pågående kursplanereformer. Även styrdokument för förskola och högskola återfinns, se mer i vänstermenyn.

Vad kan vi lära av andra länders planer för skolans matematikutbildning? Kursplanereformer sker ständigt världen över. Vi har sammanställt kursplaner från ett antal länder. Internationellt används begreppen curriculum eller syllabus, där curriculum används vanligtvis i en vidare mening. Curriculum kan syfta på allt från den enskilda lärarens urval av upplägg och genomförande av lektioner till nationellt fastlagda juridiska dokument. Inom forskningen talar man om olika curriculum t.ex den förväntade, avsedda, realiserbara, genomförda eller bedömda kursplanen. På dessa websidor är fokus på den avsedda kursplanen som internationellt kan ges i form av guider, riktlinjer, stödmaterial eller juridiska dokument. För en problematisering se t.ex The mathematics teacher and curriculum change, Kilpatrick, J eller Reshaping school mathematics, A Philosophy and Framework for Curriculum, Mathematical Sciences Education Board.

Vad innebär det att kunna matematik? En trend inom den matematikdidaktiska forskningen och i olika ramverk är att dela upp ett komplext matematikkunnade i olika kvalitéer som i princip är oberoende av matematiskt teoriinnehåll. Samtidigt är matematik en livaktig internationell vetenskap med lång historia vars teoriinnehåll - metoder, begrepp och kunskapsområden - ständigt utvecklas. Läs mer under Matematik & Kunnande i vänstermenyn.

Vad finns skrivet? Under Referenslitteratur i vänstermenyn finner ni några exempel på länkar, rapporter och forskningslitteratur kring kursplaneutveckling. Se även NCM:s resurssidor kring Bibliotek & litteratursökning.

Syftet är att dessa sidor ska vara ett underlag för diskussion och reflektion kring nuvarande och kommande nationella planer för matematik, från förskola till högskolan. Vilken matematik ska våra barn, elever och studenter få möjlighet att möta? Vilket kunnande i matematik ska de få möjlighet att utveckla? Varför?

När jag talar med lärare säger jag att de ska se kursplanen som ett manus, ett stycke Shakespeare. Manuset, kursplanen, är ett dött papper. Det är lärarens uppgift att göra sin egen tolkning åt sin publik och ge kursplanen liv.

Soh Cheow, Chicago 2005.

The intended curriculum is to the real curriculum as the architect’s plan is to the building.

Jeremy Kilpatrick, 1998.

The analogy I prefer, ...., is that the curriculum is like the ocean. At the top, where the nation talks about its mathematics curriculum, change may seem obvious. But on the ocean floor, where the curriculum lives, life is different. The movements above may or may not affect what happens there.

Jeremy Kilpatrick, 2009.

/../ the mathematics curriculum is a living organism that moves in reaction both to its heredity and its environment. Of its heredity, one parent might be said to be pure mathematics and statistics and computer science – and the other parent is applied mathematics – consumer mathematics and quantitative literacy and the nonacademic uses of mathematics in business and everyday life. The environmental influence on mathematics curriculum is the students and the teachers and the schools and the communities in which learning takes place.

Zalman Usinski, 2008.