Verk och myndigheter

  • Skolinspektionens uppdrag är att granska och kontrollera skolor med elevens kunskap i fokus. Syftet är att bidra till en bättre och mer likvärdig skola i Sverige.
  • Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Denna myndighet har övertagit all verksamhet inom Sisus, Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten.
  • Universitetskanslersämbetet
    Universitetskanslersämbetet har tre huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet.
  • Universitets- och högskolerådet
    UHR ska ge saklig och relevant information om högskoleutbildning, erbjuda antagningsservice, ha kompetens om och ge service i tillträdesfrågor, bedöma utländsk utbildning, erbjuda möjligheter till internationellt samarbete och sist men inte minst ska vi leverera tjänster inom systemförvaltning.