Organisationer

Svenska | Nordiska | Internationella

Svenska

Biennalrådet
För att utveckla biennalernas idé och fortsättning finns ett Biennalråd. Det skall dels behandla intresseanmälningar till värdskap för kommande biennaler och utse ansvarig organisation, dels vara rådgivande vid planering, genomförande och utvärdering av biennalerna.
Kontaktperson:
Catarina Rudälv
Umeå universitet
Institutionen för matematik och matematisk statistik
90187 Umeå

Forskning om lärande och undervisning i mångkulturella matematikrum, F-LUMM
F-LUMM är ett nätverk med syfte att stödja forskning om lärande och undervisning i matematik i mångkulturella miljöer där skillnader mellan elevernas erfarenheter är märkbara. Som exempel kan nämnas barn bland inhemska minoriteter eller barn med annat modersmål än svenska. Nätverket vill främja både nationella och internationella kontakter och utbyten mellan olika aktörer, såväl forskare som praktiker, inom lärande och undervisning i matematik. Nätverket som grundades 2008 består av verksamma forskare i Sverige.

Kontaktpersoner:
Åse Hansson
Institutionen för pedagogik och didaktik, matematikdidaktik
Göteborgs universitet
Box 300, 405 30 Göteborg
ase.hansson@ped.gu.se

Eva Norén
Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap
Stockholms Universitet
Campus Konradsberg
106 91 Stockholm
eva.noren@umn.su.se

Forum för matematik och naturvetenskapliga ämnen
Forumet arbetar med yrkesfrågor som är specifika för den aktuella medlemsgruppen.
Kontaktperson:
Karina Björk
Lärarnas Riksförbund
Box 3529
103 69 Stockholm

Gudrun Malmers Stiftelse
Gudrun Malmers stiftelse har till uppgift att främja klassrumsnära forskning och utvecklingsarbete om undervisning och lärande i matematik inom förskola, skola och vuxenutbildning. I första hand prioriteras projekt som försöker stimulera elevcentrerat arbetssätt och där andra anslag inte kan fås.
Kontaktperson:
Harriet Axelsson
Malmö Högskola
205 06 Malmö

Institut Mittag-Leffler
The Institut Mittag-Leffler is a Nordic research institute for mathematics, under the auspices of the Royal Swedish Academy of Sciences, created by Gösta and Signe Mittag-Leffler who donated their house, library and fortune to the Academy.
Kontaktperson:
Ari Laptev

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Enligt det avtal som slutits mellan Skolverket och Umeå universitet åtar sig Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap att ansvara för konstruktion och resultatanalys av proven i matematik på gymnasial nivå i kurs B - E. Arbetet med proven bedrivs samordnat med utvecklingen av en provbank. PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm ansvarar för konstruktion av proven i kurs A.
Kontaktperson:
Gunnar Schedin
Umeå universitet
901 87 Umeå

Klassen för Matematik, KVA
Kontaktperson:
Bo Berndtsson
Matematiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Kommittén för vetenskap och skola, KVA
Kontaktperson:
Ulf Lindahl
Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
104 05 Stockholm

LMNT, Riksföreningen för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik
LMNT är en ämnesförening vars syfte är att verka för en god undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik. Föreningen är politiskt och fackligt obunden. Riksföreningen består av sex kretsföreningar från Norra kretsen med säte i Umeå till Södra kretsen i Lund. I varje krets finns en styrelse med representanter från grundskolan till universitetet.
Kontaktperson:
Inger Andersson

LUMA, Lärarutbildare i matematik
LUMA är ett nätverk för lärarutbildare i matematik i Sverige. Nätverket bygger på frivilligt engagemang enligt nätverksidén (se historik på LUMA:s hemsida). Biennalrådet har som speciell uppgift att stödja matematikbiennalernas fortsatta utveckling.
Kontaktperson:
Ola Helenius
NCM, Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Lärarförbundets ämnesråd i matematik
Lärarförbundets huvuduppgift är att stärka medlemmen så att hon/han själv eller tillsammans med andra medlemmar i sin fackliga organisation kan ta en aktiv del i arbetet med inte bara de traditionellt fackliga frågorna, utan också frågor som berör varje medlem i dennes yrkesutveckling. Ämnesrådet Matematik lägger tyngdpunkten i sitt arbete på frågor som rör de medlemmar i förbundet som är lärare i matematik.
Kontaktperson:
Anders Johansson
Lärarförbundet
Box 12 229
102 26 Stockholm

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM
Kontaktperson:
Peter Nyström
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

PRIM-gruppen. Forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens
PRIM-gruppen bildades 1984 med uppgift att utarbeta centrala prov och standardprov i matematik. Prov, diagnostiska material och utvärderingar i matematik är några av PRIM-gruppens huvudsakliga verksamhetsområden idag. Nationella ämnesprov i matematik för skolåren 5 och 9 och nationella kursprov för kurs A i matematik för den gymnasiala utbildningen konstrueras fn av PRIM-gruppen.
Kontaktperson:
Astrid Petterson
Lärarhögskolan i Stockholm
Box 34103
100 26 Stockholm

SKM, Svenska kommittéen för matematikutbildning vid KVA
Nationalkommittén för matematik vid Kungl. Vetenskapsakademien, har inrättat en kommitté för matematikutbildning (SKM). Syftet är att verka för en förbättrad utbildning i matematik på alla nivåer inom skola och vid universitet och högskolor. Målet är ett ökat intresse bland elever och studenter för matematik och en bättre rekrytering till studier i matematik på gymnasium och högskola.
Kontaktperson:
Torbjörn Lundh
Matematiska Vetenskaper
Chalmers och Göteborgs universitet

SMaL, Sveriges matematiklärarförening
Matematiklärarföreningens syfte är att höja kvaliteten och stimulera matematikundervisningen på alla nivåer. Matematiklärarföreningens strävan skall vara att ...

 • alla lärare som undervisar i matematik ska ingå i föreningens nätverk
 • främja utvecklingsarbete och forskning
 • främja att lärares kunnande och erfarenheter dokumenteras och sprids
 • sprida forskningsresultat och resultat från försöks- och utvecklingsarbete
 • främja lärares utbildning, fortbildning och forskarutbildning i matematikdidaktik och matematik.
 • Kontaktperson:
  Per Berggren

  SMDF, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning
  SMDF bildades 1999 och arbetar för att stimulera och utveckla den matematikdidaktiska forskningen i Sverige.
  Kontaktperson:
  Christer Bergsten
  Linköpings universitet
  581 83 Linköping

  Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik.

  Svenska matematikersamfundet
  Svenska matematikersamfundet är en ideell förening, fristående från fakultet och stat. Samfundets syfte är att främja matematiken, bl a genom att förbättra kontakterna mellan professionella matematiker, såväl nationellt som internationellt, och genom att sprida information om matematikens växande betydelse i samhället. Samfundet, som bildades 1950, har ca 500 medlemmar.
  Kontaktperson:
  Mats Andersson

  Svenska nationalkommittén för matematik, KVA
  Svenska nationalkommittén för matematik är en kommitté under Kungl. Vetenskapsakademien som utgör en länk mellan svenska matematiker och Internationella matematiska unionen (IMU). Kommittén ska även stödja forskning och utbildning i matematik.
  Kontaktperson:
  Samuel Bergmark
  Matematiska Vetenskaper
  Chalmers och Göteborgs universitet

  Svenska statistikersamfundet
  Är en intresseförening för statistiker och matematiska statistiker i Sverige. Samfundet har idag drygt 1000 medlemmar. Samfundet är också en av fyra moderföreningar för tidskriften Scandinavian Journal of Statistics.
  Kontaktperson:
  Eva Elvers
  SCB
  Box 24300
  104 51 Stockholm

  Umeå forskningscentrum för Matematikdidaktik, UFM
  Sedan 1994 bedrivs forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet. Verksamheten är i första hand inriktad på studier av de matematikdidaktiska frågor på högstadie-, gymnasie- och högskolenivå där goda insikter i matematiken är nödvändiga.
  Kontaktperson:
  Johan Lithner
  Umeå universitet
  901 87 Umeå

  Nordiska
  Flötur
  Den isländska föreningen för lärare i matematik, Flötur, syftar till att skapa underlag för samarbete mellan alla matematiklärare i grindskola, den videregående skolen och universitet.

  Danmarks matematiklærerforening
  Har som huvuduppgift att ge ut tidskriften Matematik. Ger också ut böcker och material som främjar matematikundervisningen. Medlemmarna finns huvudsakligen bland lärare i folkeskolen och liknande skolformer.

  LAMIS
  Landslaget for matematikk i skolen, LAMIS, verkar för att höja kvaliteten på matematikundervisningen på alla nivåer i skolan. LAMIS ska också stimulera till kontakt och samarbete mellan lärare på olika utbildningsnivåer.

  MAOL
  Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen, MAOL rf är en pedagogisk ämnesförening för finländska lärare matematik, fysik, kemi och datateknik. Förbundet har ca 4500 medlemmar.

  Matematiklærerforeningen
  Den av Danmarks två matematiklärarföreningar som rekryterar sina medlemmar bland lärare på gymnasium, universitet och lärarutbildningar. Har som syfte att på olika sätt främja dansk matematikundervisning.

  Nordic research network on special needs education in mathematic
  Nätverket är avsett att vara en mötesplats för personer inom matematikdidaktik, specialpedagogik och pedagogik, som ägnar sig åt förebyggande arbete för elever med matematiksvårigheter. Nätverket ska arbeta för att teori och praktik i största möjliga utsträckning blir integrerat. En av nätverkets centrala uppgifter blir därför att arrangera de nordiska forskarkonferenser om matematiksvårigheter.

  NoRME
  The Nordic Society for Research in Mathematics Education is open for membership from national societies for research in mathematics education in the Nordic and Baltic countries, and is the association behind the scientific journal Nordic Studies in Mathematics Education (NOMAD).

  Internationella
  NCETM
  National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics är det brittiska resurscentrumet i matematik.

  NCTM
  National Council of Teachers of Mathematics i USA är med sina 110 000 medlemmar världens största organisation för lärare i matematik.
  Läs mer om nya Principles and Standards for School mathematics.
  Se även NCTMs Internetresurser för en förbättrad matematikundervisning och till stöd för implementeringen av nya Standards, samt NCTMs rekommenderade länkar.

  World Federation of National Mathematics Competitions
  Sammanslutning av olika nationella matematiktävlingar som fungerar som en Special Interest Groupunder ICMI, International Commission for Mathematical Instruction.

  ICTMA – The International Community of Teachers of Mathematical Modelling and Applications
  The Community, through its membership, research and other activities, is recognised as "The International Study Group for Mathematical Modelling and Applications (ICTMA)" by its affiliation to the International Commission on Mathematical Instruction (ICMI).