Välkommen till Matematik och slöjd!

Vad vi än gör i slöjden, oberoende av vilka tekniker och material som används eller hur undervisningen organiseras, finns matematik nästan alltid närvarande. Trots det är långt ifrån alla elever medvetna om den starka kopplingen mellan ämnena och det är därför viktigt att göra matematiken i slöjden synlig.

För de elever som gör ett räkne- eller mätfel i arbetet med uppgifter i matematikläroboken blir konsekvenserna inte särskilt stora: de suddar ut, tänker en eller två gånger till och sen blir det förhoppningsvis rätt. Motsvarande fel i slöjden kan få betydligt större konsekvenser. Tyget kanske klipps av på fel ställe eller brädan sågas i för korta bitar och materialet blir oanvändbart – åtminstone till det som det först var avsett för.

På dessa webbsidor vill vi inte bara visa kul aktiviteter och bra material, utan framförallt lyfta fram och fördjupa matematikinnehållet som ett stöd för att utveckla elevers förståelse och färdigheter i matematik. Eftersom detta arbete har sitt avstamp i en föreläsning på en Matematikbiennal har matematikämnet kommit mer i fokus än slöjdämnet. Detta är vi väl medvetna om och vi vill understryka att vi ser de båda ämnena som jämbördiga så att de berikar varandra i lika hög grad. Slöjden ska inte ses som ett ”serviceämne” till matematiken utan ”matteslöjd” och ”slöjdmatte” ska vara likvärdigt.

Du kommer att märka att det även finns material presenterat på norska. Anledningen till det är helt enkelt att vi två som hade biennalföreläsningen är från Sverige respektive Norge.

Matematik och slöjd i matematikverkstaden
Det är inte en tillfällighet att dessa webbsidor ligger under Matematikverkstad. Som beskrivs senare kan pedagogiskt matematikmaterial (att använda i matematikverkstaden) med fördel tillverkas på slöjden. En vinst är att eleverna på så sätt kan bli delaktiga i utvecklingen av matematikverkstäder. Naturligtvis är det så att de elever som själva tillverkat ett material har störst känsla för det och är mest insatta och bekanta med det, men även andra elever kan ta del av och använda materialen – alla kan inte hinna göra allt. Omvänt finns det många tillfällen att lyfta över ”riktiga problem” i slöjden till matematiklektionerna.

I matematikverkstadsarbete läggs stor vikt vid elevers dokumentation och utvärdering av det arbete som de utför i verkstaden. Här finns stora likheter med den slöjdprocess som kan beskrivs i fyra faser från idé, planering, genomförande och värdering till färdig slöjdprodukt. Detta kan också jämföras med den problemlösningsmodell i matematik som Polya (1945) beskriver i de fyra stegen förståelse, plan, utförande och återkoppling.

Webbsidornas struktur
Strukturen stöttas på följande fyra pelare/søylene:
Matematik som verktyg för slöjdarbetets beräkningar
Slöjdarbeten som konkretiserar matematiska idéer och begrepp
Pedagogiskt matematikmaterial som kan tillverkas på slöjdlektioner
Matematik som kan förklara skönhet, mönster och symmetrier i slöjdarbeten

De fyra rubrikerna ovan kompletteras med:
Spel
"Pappslöjd"
Litteratur
Länkar
Konferenser och utställningarDet bidde ingen mössa,
det bidde en hyperbolisk paraboloid …

Se vidare Ola Helenius artikel Att virka stora pi i Nämnaren 2008:2


Innehåll: LT